เวียดนามกลางทางเครื่องบิน: เว้ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน: เดินทาง 14-16 ต.ค 2565

เวียดนามกลางทางเครื่องบิน
เว้ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
ซุปสตาร์..บานาฮิลล์ พัก 4 ดาว ตลอดทริป
เดินทางวันที่ 14-16 ตุลาคม 2565

บินตรงสู่เวียดนาม พักบนบาน่าฮิลล์  ชมเมืองโบราณฮอยอัน ตลาดดองฮาน
พักโรงแรม 4 ดาวตลอดรายการสัมผัสการบริการสุดพิเศษ
บริการอาหารอิ่มอร่อย

ประทับใจตลอดการเดินทาง พิเศษเสริฟ เบียร์ เหล้า ไวน์ดาลัต น้ำอัดลม และน้ำแข็ง โซดา

พร้อมอาหารพิเศษเมนูอาหารทะเลจัดเต็ม 1 มื้อ 

(จัดงานแบบงานเลี้ยงบนดาดฟ้าชั้นที่40 ของโรงแรม เป็นกลุ่มเฉพาะไม่ปนกับใคร)

บินด้วยสายการบินเวียตเจ็ท (VZ) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)

VZ962BKK(สุวรรณภูมิ) – DAD(ดานัง)15.50 – 17.30
VZ963DAD(ดานัง) – BKK(สุวรรณภูมิ)18.10 – 19.50
**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**


ฟรี หมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ WI-FI ON BUS
พัก โรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 1 คืน 4 ดาว


789 รุ่งเรืองทัวร์ ขอนำเสนอ ทัวร์เวียดนามกลางอู่อารยธรรมเวียดนาม เปี่ยมคุณภาพ ด้วยการเที่ยวชมมรดกโลกเมืองฮอยอัน  สุดยอดนั่งกระเช้าบานน่าฮิลล์ สถานที่ตากอากาศ ที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง 
นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่

สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์
ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน

อัตราค่าบริการ  15,998

โรงแรมบนบานาฮิลล์มีห้องพักห้องละ 2และ4 ท่าน ห้องพัก 3 ท่าน มีจำกัดหากท่านต้องการพักห้องละ 3 ท่าน ในกรณีห้องพัก 3ท่านไม่พอ ต้องใช้ห้อง Family Bunk จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 150 บาท(รวม450 บาท)

ราคานี้ได้รวมค่าทิปไกด์และคนขับแล้ว ไม่มีเก็บเพิ่ม**

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
เดินทางทางเครื่องบิน โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
เดินทางวันที่ 21-23 สิงหาคม 2565

วันที่ 14 ตุลาคม 2565

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง– สะพานมังกร – สะพานแห่งความรักดานัง

13.30      คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเวียตเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ

*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*

15.50      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินเวียตเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่ VZ962 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที    

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน

**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  **

17.30      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม

นำท่านชม สะพานแห่งความรักดานัง เป็นสะพานที่ประดับตกแต่งด้วยรูปหัวใจและทำให้เห็นวิว สะพานมังกร อย่างชัดเจนอีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป็น LANDMARK แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลาพ่นน้ำ

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PARACEL **** ระดับ 4 ดาวบวกโรงแรมหรูติด(ชายหาดสวยหาดหมีเคว)

ค่ำ      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการพิเศษด้วยเมนูอาหารทะเลหลากหลายรายการ จัดเต็ม 1 มื้อ

พิเศษสุด ให้บริการเมนูกุ้งมังกรคนละ  1 ตัว   เสริฟ เบียร์ เหล้า ไวน์ดาลัต น้ำอัดลม และน้ำแข็ง โซดา  

 (จัดงานแบบงานเลี้ยงบนดาดฟ้าชั้นที่40 ของโรงแรม เป็นกลุ่มเฉพาะไม่ปนกับใครวิวทิวทัศน์สวยงาม)

วันที่ 15 ตุลาคม 2565

ล่องเรือกระด้ง-ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น-ศาลเจ้าโบราณ-บ้านเลขที่101 -วัดกวางตุ้ง ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ -สะพานมือ สีทอง

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านทํากิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือ กระดังอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องพลงพื้นเมือง และนําไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี เดินทางสู่เมืองฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ําทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟ ฮอยอันเป็นศูนย์กลางสําคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอัน ได้รับ ความเสียหายจากการสู้รบและแม่น้ําตื้นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึ้นที่เมืองดานังแทน ทําให้ฮอยอันในปัจจุบันสงบ เงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาล โปแลนด์ได้ริเริ่มให้ทุนทําโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของเวียดนาม นําท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรง นําท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ของเมืองฮอยอัน สี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่ง สร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่นกับชาวจีน บ้านประจําตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันผี เป็นที่พบปะของ ผู้คนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ่เดียวกัน นําท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทย็อก หน้าบ้านติดถนน สายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทําเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็น ท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระให้ท่านเดิน ชมเมือง ซื้อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนี้มีเสน่ห์ มาก บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ

รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้ง บ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจําตระกูล และร้านค้าต่างๆ นําท่านเดินทางสู่ วัดกวางตุ้ง ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไป ไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวียนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็น ความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ นําท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองดานังที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกใน เรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรือซื้องานแกะสลักเหล่านี้เพื่อเอากลับไป เป็นของฝาก หรือซื้อกลับไปเป็นของประดับในบ้าน (ไม่แวะเข้าก็ได้)

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาใน การเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิด แนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศส ได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทําให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบัน รัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ําทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทางสําหรับขึ้นไปยังยอดเขาเดินทางถึงบานา ฮิลล์ นําท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ําทะเล เพื่อเดินทางขึ้นไปยังยอดเขาบานาฮิลล์ นําท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์ เป็นสะพาน สีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ตั้งอยู่ในตําแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึ่งที่ได้รับ ความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์ อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์

 • ในกรณีที่ผู้เข้าพักบนบานาฮิลล์มีจํานวนผู้เข้าพักทั้งหมดไม่ถึง 80-100 คน ขึ้นไป จะได้รับเป็นเซ็ตเมนู

  นําทุกท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS

วันที่ 16 ตุลาคม 2565

นั่งรถราง – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – โบสถ์สีชมพู – ท่าอากาศยานดานัง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านอิสระที่ สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ก (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้น พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ) ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความ มันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึก ของสวนสนุก หลังจากนั้นเดินเที่ยวชมโซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มี ดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ หลังจากนําท่าน นั่งรถรางโบราณขึ้นเขาเพื่อเข้าชมอุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็นสถานที่เก็บไวน์ที่มี ความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์ จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 16 ถึง 20 องศา ว่ากันว่าเป็นอุณหภูมิที่ดีสําหรับการ บ่มไวน์ สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่า “DEBAY WINE CELLAR” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศษ และสร้างขึ้น ตั้งแต่ปี 192 สมัยล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋งหรือ Linh Ung pagoda นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรม

วัดหลินอึ๋ง แห่งนี้ เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจประจำเมืองดานัง รวมถึงเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้นับถือพระโพธิสัตว์กวนอิม เพราะที่นี่เป็นที่ตั้งของประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่มาก

สำหรับองค์เจ้าแม่กวนอิมที่วัดหลินอึ๋งนั้น ขึ้นชื่อมากในการขอพรเรื่องสุขภาพ การทำมาค้าขาย ความแคล้วคลาด และเรื่องขอลูกด้วย ใครกำลังสร้างครอบครัวควรมากราบไหว้เพื่อความมงคลอย่างยิ่ง

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮานไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดของแห้ง พวกปลาหมึกแห้งปรุงรส กุ้งแห้ง และของที่ระลึก เสื้อผ้าต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านชม โบสถ์คริสต์สีชมพู (DANANG CATHEDRAL) ตั้งอยู่บนถนน TRAN PHU ใจกลางเมืองดานัง  ตัวอาคารโบสถ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคทาสีชมพูอ่อนทั้งหลัง โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นสมัยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและเป็นโบสถ์แห่งเดียวในเมืองดานังทำให้ที่นี่เป็นศูนย์รวมหลักของชาวคริสต์

ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม

18.10    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD639 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
(**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการ**)

**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  **

19.55    เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ 15,998

* ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 600-/ผู้เดินทาง 1 ท่าน ส่วนทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย แล้วแต่ความพอใจของท่าน *

การจัดการทางการเงิน

บัญชี นายสุเทพ ไชยขันธุ์ ธ.กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว เลขที่ 730-2-03065-7

บัญชี นายสุเทพ ไชยขันธุ์ ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว เลขที่ 087-7-55347-9

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
* * ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง * *

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ บิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถ ให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุรวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ / โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ และค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าเบี้ยประกันโควิด-19 ในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 10,000 USD

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทางอาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เวียดนามได้ประกาศยกเว้น การยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสําหรับผู้ที่ประสงค์นักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระมีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนดหรือใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน ไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 600-/ผู้เดินทาง 1 ท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการจองและ การชําระเงิน :

* มัดจําท่านละ 8,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน
* ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

 • หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชําระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน ทางไลน์หรือ ช่องสนทนาเฟสบุ๊ค
 • ส่งรายชื่อสํารองที่นั่งผู้เดินทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 • โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษ อย่างต่ํา 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

เมื่อจองทัวร์ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้ง กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใด รายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

บาน่าฮิลล์ (ภูเขามีต้นกล้วยเยอะ) เป็นภูเขาสวยสุดของเมืองดานังที่ได้ก่อสร้างเป็นเมืองตากอากาศตั้งแต่ปี 1912ปัจจุบันบาน่าฮิลล์รับนักท่องเที่ยวทั้งหมด 2 ล้านคนต่อปี และยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในฤดูหนาว เพราะความสวยงามและอากาศ 4 ฤดูในหนึ่งวันเพราะการแข่งขันสูงมากเลยทัวร์ทั่วๆไปอาจจะเลี่ยงจุดนี้ (เพราะค่าตั๋วแพง) หรือจัดแบบธรรมดาไม่มีการพักค้างบนบาน่าฮิลล์  ทำให้นักท่องเที่ยวจะไม่มีความรู้สึกประทับใจกับบาน่าฮิลล์

การพักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์  มีข้อดีอย่างไร
1. ลูกค้าพักโรงแรม Mercure French Village จะได้ไปกระเช้าอย่าง VIP–รถบัสใหญ่จะจอดหน้าสถานีกระเช้าลอยฟ้าและลูกค้าได้ขึ้นเลย ดังนั้นเราไม่ต้องเสียเวลารอคิวคนจำนวนมาก ไม่ต้องไปอย่างลำบากทั้งขึ้นและลง

2. พอขึ้นถึงบาน่าฮิลล์เราจะมีที่พักอย่างสบายและหรูหรา ระดับ 4 ดาว หลังจากนั้นค่อยเดินไปเที่ยวซึ่งสบายมากๆเพราะทัวร์แบบไปเช้าไปบ่าย พอเย็นๆ พวกเขากลับก็ทยอยลงกันหมดแล้วจึงเหลือแต่ลูกค้าVIP เท่านั้นที่ได้ท่องเที่ยวแบบสบายๆ  มีความเป็นส่วนตัว

3. ตอนเย็นๆท่านได้รับบรรยากาศเหมือนเที่ยวหมู่บ้านฝรั่งเศสอย่างแท้จริง และได้รับประทานอาหารอร่อยจากฝีมือกุ๊กของโรงแรมอินเตอร์ (อาหารเป็น Buffet แต่คนน้อยโดย เฉพาะลูกค้าในโรงแรมเท่านั้น)

4. ได้บรรยากาศ Sunrise ตอนเช้าและได้เล่นเกมหรือไปเดินเที่ยวอย่างสบายๆ (ทัวร์อื่นยังขึ้นไม่ทันมา)

เลขที่ 3 ม. 5 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

โทร: 096-196-5169064-745-4629

อีเมล: rungruang5169@gmail.com

© 2022 Created with MekongWebs