โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลางและเหนือ 5 วัน 4 คืน 12 – 16 ตุลาคม 2565

โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลางและเหนือ ปลายฝนต้นหนาว
ช่วงที่ซาปาสวยที่สุด
กุฉินารายณ์ เว้ ฮานอย ฮาลองเบย์และซาปา
โปรแกรมใหม่ล่าสุด 5 วัน 4 คืน 12–16 ตุลาคม2565
เดินทางไปรถกลับรถผสมนั่งเครื่องภายในประเทศและรถนอนVIP

อัตราค่าบริการ 17,998
ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 700 บาท
(มัดจำ 50% เป็นเงิน 9,000-)
ขึ้นที่ขอนแก่น เพิ่ม 800-

พิชิตหลังคาแห่งอินโดจีน “ฟานซิปัน”


เยือนดินแดน ซึ่งเคยเป็นสถานที่ตากอากาศของฝรั่งเศส สมัยมาปกครองเวียดนาม
ชมบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเลื่องชื่อว่าสวยที่สุดในเอเชียอาคเนย์
ที่มีคนบอกว่า … อากาศที่ซาปาดีที่สุด ด้วยสายหมอกและความหนาวเย็น
และเดินทางในห้วงปลายฝนต้นหนาวซาปาสวยที่สุด
(ซาปาเข้าฤดูหนาวแล้ว อากาศเริ่มหนาวเย็น อุณหภูมิ 10 -14 องศา)

 • เรือมังกรล่องแม่น้ำหอมพร้อมรับฟังดนตรีกาเว้ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รับรองโดยองค์การUNESCO ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงเก่า แสง สี เสียง ชมสะพาน 7 สี
 • ล่องเรือเที่ยวชมอ่าวฮาลองมรดกโลกแห่งแรกของเวียดนาม พร้อมทานอาหารทะเลสดๆจิบไวน์อร่อย ๆ
 • ชมถ้ำเทวดา สวยงามในอ่าวฮาลอง
 • ช๊อปปิ้ง ถนน 36 สายใจกลางกรุงฮานอย
 • เที่ยวชมเมืองชาปา เมืองที่อากาศหนาวเย็นตลอดปี นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาฟานสิปัง หลังคาอินโดจีน
 • เที่ยวสะพานกระจกมังกรเมฆ สะพานแก้วแห่งแรกของเวียดนาม(โปรแกรมเสริม)
 • เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ( Cat Cat Village)
 • เที่ยวชมและช้อปปิ้งตลาดเมืองซาปา ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย อาจจะต่ำกว่า 10 องศา

วันที่ 1 ของการเดินทาง: ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สะหวันนะเขต เมืองเว้-กรุงฮานอย(กลางวัน /เย็น)

0400 น. รับคณะในจุดนัดหมาย หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
0500 น. รับคณะในจุดนัดหมายเมืองกาฬสินธุ์ หลังจากนั้นออกเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่เมืองมุกดาหาร
08.00 น. คณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขง ด้วยสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว 2 สู่ด่านสะหวันนะเขต สปป.ลาว ไกด์สาวลาวคอยให้การต้อนรับ แล้วออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ชายแดนลาว-เวียดนาม ด้วยเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่หมายเลข 9
12.00 น. คณะเดินทางถึงบ้านแดนสวรรค์ รับประทานอาหารเที่ยงที่ ร้านอาหารแฟนต้า(1) เมืองพิน แล้วแล้วผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสู่ด่านแดนสวรรค์ ด่านเวียดนามที่ด่านลาวบาว ไกด์สาวเวียดนามทำเอกสารรอ แล้วออกเดินทางต่อสู่เมืองเว้
15.00 น คณะเดินทางถึงเมืองดงฮา จากนั้นเข้าเมืองเว้
17.30 น เดินทางถึงเมืองเว้ ซึ่งเป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครอง ด้วยกษัตริย์ (เวียดนามและชาติตะวันตกจะใช้คำว่าEmperor หรือจักรพรรดิ) และกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์ที่ 1 ถึงองค์ที่ 13 จะประทับอยู่ที่พระราชวัง แห่งนี้ เป็นเวลานานถึง 150 ปี เว้จึงมีชื่อว่าเป็นเมืองของกษัตริย์ และเป็นที่มาของต้นแบบ ทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุด อ่าวหญ๋าย ชุดประจำชาติ ของสตรีเวียดนาม

ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
นำคณะลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอมพร้อมรับฟังดนตรีกาเว้ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รับรองโดยองค์การUNESCO ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงเก่า แสง สี เสียง ชมสะพาน 7 สี (เปิดไฟเฉพาะเสาร์ อาทิตย์)

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) เมืองเว้
สมควรเวลานำคณะเดินทางออกสนามบินฟูบ่ายเพื่อออกเดินทางไปกรุงฮานอยโดยสายการบินเวียดเจ็ท VJ566
เดินทางสู่ตัวเมืองฮานอย มีความหมายว่า “ เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม
ที่พักโรงแรม
Frist Eden HOTEL หรือโรงแรมเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ 2 : ฮานอย- ฮาลองเบย์ – ฮานอย (เช้า/ กลางวัน /เย็น)

รับประทานอาหาร(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เที่ยวชมฮาลองเบย์ มหัศจรรย์แห่งอ่าวมังกรเหินฟ้าลงน้ำ (มรดกโลกทางธรรมชาติเวียดนาม)
ตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนามได้กล่าวถึงมังกร ซึ่งเคยร่อนจากฟ้า มาลงในอ่าวนี้
เมื่อครั้งดึกดำบรรพ์ และชื่อของฮาลอง ก็แปลได้ว่า มังกรร่อนลงน้ำ
จากความสวยงาม และสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง ทำให้ที่นี่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
จากองค์กรยูเนสโก ในปี พ.ศ. 2537
ซึ่งเป็นเสมือนประกาศนียบัตร ที่ใครเห็นต่างเชื่อถือ จึงทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศเวียดนาม
ต้องล่องเรือ มาชม อ่าวฮาลองเพื่อสัมผัสกับความมหัศจรรย์ ความงดงามของธรรมชาติที่นี่

08.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงดงามของอ่าวฮาลองเบย์อ่าวฮาลองหรือฮาลองเบย์นั้นตามนิทานปรัมปราของ ชาวเวียดนามได้กล่าวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยร่อนลงในอ่าวนี้เมื่อครั้งดึกดำบรรพ์และชื่อของฮาลองก็แปลว่า มังกรร่อนลง
เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลองจนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปีพ.ศ.2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตา นับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆที่มีรูปร่างแปลกตาลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้น ประกอบไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยจำนวนกว่า 1,000 เกาะและมีเนื้อที่กว่า4,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้นำท่านเข้าชมถ้ำนางฟ้าชมหินงอกหินย้อยต่างๆภายในถ้ำที่ประดับตกแต่งด้วยแสงสีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนาการ
12.00น บริการอาหารกลางวันบนเรือ รับประทานอาหารทะเลสด ๆเพิ่มพิเศษอาหารซีฟู๊ด (มื้อ 4) ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง

13.30น. หลังรับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย
15.30น. อิสระช้อบปิ้งตลาดถนน 36 สายใจกลางกรุงฮานอย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
สมควรแก่เวลาเเช็คอินโรงแรมเพื่อทำธุระส่วนตัว อาบน้ำ(ห้องละ 4 คน) สมควรเวลาเดินทางฮานอยออกเดินทางเมืองซาปาโดยรถด่วนนอนวิไอพี เวลา 22.00น


วันที่ 3 ซาปา SWING SAPA ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต(CatCatVillage (เช้า/ กลางวัน /เย็น)

06.00น ถึงเมืองซาปา นำคณะเปิดห้องโรงแรมอาบน้ำ ทำธุระส่วนตัว(ห้องละ 4คน)
บริการอาหารเช้า(6)
เที่ยวซาปา หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม OQUYHOPASSมีความยาว50กิโลเมตรเชื่อมระหว่างจังหวัดลายเจิวและลาวกายจากช่องเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของป่าเขาลำเนาไพรจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์คือสภาพอากาศของสองฝั่งของเขานั้นแตกต่างกันตลอดปี เมื่อใดที่ฝั่งหนึ่งเต็มไปด้วยหมอก อีกฝั่งก็จะมีอากาศแจ่มใส ซึ่งเป็นที่เที่ยวเปิดใหม่ของซาปามีมุมถ่ายภาพมากมาย รูปปั้นต่างๆ ที่สำคัญ ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีวิวสวยงามมาก และอากาศเย็นสบายตลอดทั้งวัน
บริการกาแฟเวียดนามที่ร้านกาแฟ OQUYHO

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ที่เมืองซาปา(7)
หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต(CatCat Village) ตั้งอยู่ในเมืองซาปา จังหวัดลาวไกทางตอนเหนือสุดของเวียดนามเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำที่ทำนาอยู่ในหุบเขาบรรยากาศของหมู่บ้านนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์ในเรื่องความสงบสภาพอากาศของที่นี่หนาวเย็นตลอดทั้งปีและธรรมชาติที่สดชื่นวิวทิวทัศน์ที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาและแปลงนาข้าวแบบขั้นบันไดที่สวยสุดลูกหูลูกตา หรือ อาจเลือกชม นาขั้นบันไดที่สวยงามที่สุดของซาปา ที่บ้านตาวาน หมู่บ้านชาติพันธุ์ ผู้ไย้ (ผู้ไย้จะมีภาษาพูดคล้ายไทโย้ย)
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(8)

หลังอาหารนำท่านชม ตลาดเมืองซาปา(Lovemarket) เป็นแหล่งรวมสินค้าท้องถิ่นและบรรดาเหล่าชาวเขาได้นำสินค้าในตลาดยามค่ำคืน
พักที่โรงแรม BAMBLU HOTEL SAPA ระดับ 4 ดาว


วันที่ 4: ซาปา กระเช้าฟานซีปัน นำตกสีเงิน (เช้า/ กลางวัน /เย็น)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นำท่านนั่งรถไฟนั่งรถไฟ Muong Hoa สู่สถานีฟานสิปันท่านสามารถถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ความสวยงามของซาปาได้ระหว่างทางขึ้นเมื่อถึงสถานีรถไฟฟานสิปันนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน กระเช้าลอยฟ้าติดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได้360องศา มองจากมุมสูงชมความงามของป่าไม้แม่น้ำลำธารสายน้อยใหญ่ ชมวิวของนาขั้นบันไดที่สวยงามเป็นที่ขึ้นชื่อของเมืองซาปา ในช่วงเวลาที่นาขั้นบันไดซาปาสวยที่สุด สลับไปกับหมู่บ้านของชาวเขารวมถึงภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซ้อนกันเป็นฉากหลังที่สวยงามขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกระเช้าจะเคลื่อนเข้าสู่สถานีบนลานใกล้ยอดเขาฟานซิปันที่ได้รับฉายาว่าหลังคาแห่งอินโดจีนโดยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3.143 เมตร

นำท่านเดินต่อไปอีกเล็กน้อยเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปัน (คนแข็งแรงโดยทั่วไปเดินขึ้นไปได้) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสัญลักษณ์ สแตนเลส 3 เหลี่ยม ที่แสดงว่าท่านได้มายืนอยู่บน จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน พร้อมสัมผัสกับ มฆหมอก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขา หรือท่านต้องการความสะดวกสบายสามารถเลือกนั่งรถไฟเพื่อนำท่านสู่ยอดเขาสูงสุดที่เรียกว่าหลังคาแห่งอินโดจีนได้ (ค่ารถไฟนี้ท่านชำระเอง ณ จุดบริการ ไม่รวมในค่าใช้จ่ายทัวร์)สมควรแก่เวลานำคณะท่านนั่งกระเช้าลง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ! อาหารบุ๊ฟเฟต์นานาชาติ

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (9)
จากนั้นนำท่านชมนำท่านชมน้ำตกสีเงิน(SilverWaterfall)เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามที่สุดในซาปาที่นี่เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยภูเขาอยู่ริมถนนและสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ไกลมีความสูงประมาณ100เมตรไหลเลาะลงมาจากหน้าผาหินท่านสามารถเดินไปชั้นบนของน้ำตกได้น้ำตกซิลเวอร์เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาดในการเยี่ยมชมชาวเวียดนามเรียกน้ำตกนี้ว่าThacBacเป็นน้ำตกที่มีหลายชั้นไหลลัดเลาะลดหลั่นลงมาจากหน้าผาหินเป็นทิวทัศน์ที่งดงามมาก (หรือ ท่านสามารถซื้อบริการเสริม เพื่อเที่ยวชมสะพานมังกรเมฆ Rong May ได้)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (10)
จากนั้นเช็คอินโรงแรมเพื่ออาบน้ำ (ห้องหนึ่ง 4 ท่าน)
กลางคืนนอนรถนอน VIP สู่ฮานอย ถึงฮานอยตอนเช้า


วันที่ 5 : ฮานอย-เมืองเว้-ดงฮา(กว่างจิ)-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร-กาฬสินธุ์ และขอนแก่น

เช้า เดินทางถึงฮานอย
นำคณะเปิดห้องโรงแรมอาบน้ำ ทำธุระส่วนตัว(ห้องละ 4คน)
รับประทานอาหารเช้า ที่เมืองฮานอย (มื้อที่11)
บินภายในประเทศฮานอยสู่เมืองเว้ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ไลน์
เดินทางถึงเมืองเว้ เดินทางต่อไปกว่างจิ
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตาคาร เมืองดงฮา จ.กว่างจิ(12)
17.30น. นั่งรถบัสปรับอากาศ ผ่านสะหวันนะเขตและมุกดาหาร
20.00น. เดินทาง ถึงอ.เมืองกาฬสินธุ์ ด้วยความปลอดภัย และประทับใจ
21.30น. เดินทางต่อไปอ.เมือง ขอนแก่น ด้วยความปลอดภัย และประทับใจ


 พิเศษบริการเสริมนำท่านชมสะพานแก้ว "มังกรเมฆ" (Rong May) สะพานแก้วแห่งแรกในเวียดนาม ก่อนใคร สะพานแก้วนี้อยู่ระหว่างรอยต่อ จังหวัดลาวกาย(ซาปา)กับจังหวัดไลโจห่างจาก เมืองซาปาเพียง20 กม.(อยู่ใกล้ๆกับสถานีกระเช้าไฟฟ้าฟานสิปัง)

 สะพานแก้ว "มังกรเมฆ" "อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล2200เมตร สะพานแห่งนี้มีลิฟท์แก้วใสนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาที่สูงขึ้นไปอีกกว่า300เมตร เมื่อขึ้นสู่ส่วนบนที่เป็นสะพานแก้วแล้ว จะทำให้ท่านมองเห็นวิวทิวทัศน์ ที่เป็นความงามของหุบเขาในระหว่างเทือกเขาฟานสิปัง และเทือกเขา Hoang Lien Son ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในเวียดนาม(ฟานสิปังสูงที่สุด)

ว่ากันว่า สะพานแก้วที่เป็นสุดยอดที่สุดในโลกหลายๆด้านและมีชื่อเสียงที่สุด คือสะพานแก้วจางเจี่ยเจี้ย แต่สะพานแก้ว”มังกรเมฆ” กลับเลือกสะพานแก้ว Sky Mirror Duong Tan (Yangxin)
เมือง Huangshi (Huangshi)มณฑลหูเป่ยของจีน

 • ส่วนสะพานแก้ว “มังกรเมฆ” แห่งซาปาจะเป็นอย่างไร ท่านต้องมาสัมผัสด้วยตัวของท่านเอง
 • (เป็นบริการเสริมตามความสนใจ เลือกอิสระ ไม่บังคับ มีค่าใช้จ่ายท่านละ 700- )

อัตราค่าบริการ 17,998 ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 700 บาท
(มัดจำ 50% เป็นเงิน 9,000-)

ขึ้นที่ขอนแก่น เพิ่ม 800
อัตรานี้รวม
 ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน นอนบนรถไฟนอนVIP 2คืน)
 ค่าอาหารตามรายการ
 บริการไวน์ดาลัต 1 มื้อ จัดเลี้ยงสังสรรค์
 บริการตากล้องถ่ายภาพสวยงามตลอดทริป
 น้ำเปล่าวันละ 2 ขวด
 ค่ารถรับ-ส่งสนามบินและรายการทัวร์ตลอดรายการ
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง:
1.หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 2เข็มจากแอพพิเคชั่นหมอพร้อม

ทริปรายการพิเศษที่สุดแบบนี้ รับรองรายการเที่ยวสนุก ไม่เหนื่อย เที่ยวหลากหลายรสชาติ ไม่ซ้ำรอยใคร
เหมาะสำหรับคนอิสานที่ไม่อยากเดินทางเข้ากรุงเทพ ด้วยจาก สกลนคร และกาฬสินธุ์ไปเมืองเว้ จะใกล้กว่าเดินทางเข้ากรุงเทพ


ด้วยชื่อเสียงเลื่องลือระบือไกลของ“เมืองซาปา” ในเรื่องความงามของท้องทุ่งนาขั้นบันได อันกว้างใหญ่ตระการตาที่ดูงดงามดุจดังดินแดนแห่งเทพนิยาย บวกกับสภาพของเมืองที่ตั้งอยู่ใน ภูมิประเทศอันสวยงามท่ามกลางอ้อมกอดแห่งขุนเขาที่อวลไปด้วยสายหมอกและบรรยากาศอันหนาวเหน็บ
ในช่วงฤดูหนาว ซาปาก็หนาวเหน็บจนเกิดหิมะตกลงมาย้อมเมืองให้เป็นสีขาวโพลนอยู่บ่อยครั้ง
ช่วงนาข้าวขั้นบันไดกำลังเหลืองอร่าม คือช่วงที่ซาปาสวยที่สุด(เดือนสิงหาคม-กันยายนของทุกปี)
“ซาปา” …เมืองแห่งขุนเขาและนาข้าวขั้นบันได เมืองที่อยู่ไกลสุดขอบชายแดนประเทศเวียดนาม แต่กลับซ่อนความงดงามเอาไว้อย่างอัศจรรย์ ลองจินตนาการกันดูสิว่า
มันจะดีแค่ไหนหากเราได้ไปสูดกลิ่นต้นหญ้า นาข้าว และอากาศบริสุทธิ์ พร้อมกับได้ชมทัศนียภาพของขุนเขาและนาข้าวขั้นบันไดอันเขียวขจีสวยงาม อีกทั้งได้สัมผัสกับวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ของผู้คนหลากหลายกลุ่ม บนภูเขาสูงใหญ่แห่งนี้ (รวมทั้งคนไทด้วย)

ไม่ใช่แค่ชาวเวียดนาม เท่านั้นที่หลงใหลซาปา หากแต่ผู้คนจากทั่วโลก
ต่างใฝ่ฝันที่จะมาเยือนซาปาให้ได้ สักครั้งหนึ่งในชีวิต คนที่เคยมาแล้ว ก็อยากจะกลับมาเยือนซาปาได้อีกครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่รู้เบื่อ

อัตราค่าบริการ 17,998
ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 700 บาท
(มัดจำ 50% เป็นเงิน 9,000-)
ขึ้นที่ขอนแก่น เพิ่ม 800-

เลขที่ 3 ม. 5 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

โทร: 096-196-5169064-745-4629

อีเมล: rungruang5169@gmail.com

Copyright © 2022 หจก.789 รุ่งเรืองทัวร์. All rights reserved.