ทริปเดินทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง EMU ลาว – จีน – เวียงจันทน์ – เชียงรุ่ง(12 ปันนา) – คุนหมิง – ต้าลี่ – ลี่เจียง 7 วัน 6 คืน วันที่ 8 – 14 พฤศจิกายน 2566

กรณีนั่งเครื่องไปจากกรุงเทพ มีรถรับ-ส่งสนามบินอุดรธานี -หนองคาย
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศ)

โปรแกรมท่องเที่ยว หนองคาย - เวียงจันทน์ - เชียงรุ่ง(12 ปันนา) - คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง
7 วัน 6 คืน วันที่ 8 – 14 พฤศจิกายน 2566

 

กำหนดการเดินทาง

อาหาร

ที่พัก4**

D1

จุดนัดหมาย – หนองคาย-ด่านตม.หนองคาย-เวียงจันทน์-ประตูชัย- วัดศรีเมือง

เย็น

โรงแรมวันชนะ

D2

เวียงจันทน์-ด่านบ่อเต็น-ด่านบ่อหาน -เดินทางไปเชียงรุ่ง -ไนท์พลาซ่า 9จอม12 เชียง

เช้า+เที่ยง+เย็น

BING GANG HOTEL

D3

รถไฟเชียงรุ่ง-คุนหมิง D876 (07.14น.-10.47น.) – วัดหยวนทง-ฉูฉง

เช้า+เที่ยง+เย็น

WEN DING HOTEL

D4

ฉูฉง-ต้าหลี่ -วัดเจ้าแม่กวนอิน -ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – ลี่เจียง – สระมังกรดำ

เช้า+เที่ยง+เย็น

Jingrui hotel

D5

 เข้าชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยกที่ราบสูง (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) -ชมการแสดงความประทับใจแห่งลี่เจียง – อุทยานน้ำหยก-เมืองเก่าลี่เจียง

เช้า+เที่ยง+เย็น

Jingrui hotel

D6

ลี่เจียงรถไฟความเร็วสูงเดินทางกลับไปคุนหมิง – ถนนคนเดินเมืองคุนหมิง – กระเช้าลอยฟ้าเขาซีซานข้างทะเลสาบเตียนฉือ

เช้า+เที่ยง+เย็น

LONG WAY HOTEL

D7

จากคุนหมิงเดินทางไปเวียงจันทน์โดยรถไฟความเร็วสูง D887(08:08-17:38)

เช้า+เที่ยง

 

อาหารพิเศษ   สุกี้เห็ดหอม – สุกี้ปลาแซลม่อน – อาหารไทลื้อ 12 ปันนา

หมายเหตุ:  ท่านที่เดินทางทางเครื่องมาจากกรุงเทพ มีบริการรถตู้ รับและนำส่งสนามบินอุดรธานี

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

8 พฤศจิกายน 2566 : จุดเริ่มต้น- หนองคาย - เวียงจันทน์(วันก่อนเดินทางนั่งรถไฟฟ้าEMU)

เริ่มต้น/แวะรับกรณีนั่งเครื่องไป-กลับจากกรุงเทพ มีรถรับ-ส่งสนามบินอุดรธานี -หนองคาย

 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ)

13.00น. ออกเดินทาง ณ จุดนัดหมาย (รถตู้1 เมืองกาฬสินธุ์/ขอนแก่น / รถตู้ 2 เมืองร้อยเอ็ด/เมืองสารคาม รถตู้ 3 เขาวง/กุฉิฯ/สมเด็จ / กุมภวาปี  รถตู้ 4 เมืองสกลนคร พรรณนานิคม/พังโคน รถตู้ 5 สนามบินอุดรธานี(สำหรับท่านที่นั่งเครื่องมาจากกรุงเทพ))

16.30น. รวมตัวขึ้นรถบัสจากเวียงจันทน์(หรือรถตู้)ที่ร้าน7-11 ที่ปั๊มปตท. หน้าด่าน ตม.หนองคายและผ่านด่านตม.หนองคาย

18.00น.นำท่านไปแวะชมประตูชัย และนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์

18.40น.  เดินทางไป รับประทานอาหารเย็น (รวมในโปรแกรมทัวร์)

20.00น. นำท่านเข้าพักโรงแรมวันชนะ นครหลวงเวียงจันทน์ (รวมในโปรแกรมทัวร์)

9 พฤศจิกายน 2566 : หนองคาย-เวียงจันทน์-ด่านบ่อเตน-ด่านบ่อหาน -เชียงรุ่ง-ไนท์พลาซ่า 9 จอม 12 เชียง

06.00น. รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมที่พักรับเอกสารเดินทาง ติดสติกเกอร์พาสปอร์ต แท็คกระเป๋าเดินทางโรงแรมชัยชนะเวียงจันทน์

 (รับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 1 ที่สถานีรถไฟเวียงจันทน์)

08.00น.นำท่านเดินทางไปสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อนั่งรถไฟEMUไปยังเมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา (เวลาขึ้นนรถตู้ไป)โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชั่วโมงที่รถไฟจะแล่นผ่านเมืองวังเวียง เมืองหลวงพระบาง เมืองอุดมไซ เมืองนาเตย จนถึงเมืองบ่อเต็น สถานีสุดท้ายในประเทศ สปป.ลาว

บ่าย        รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร(มื้อที่2)ที่เมืองบ่อเต็น (อาหารจีน)

จากนั้นนำคณะถึงด่านชายแดนระหว่างประเทศลาวกับประเทศจีน  เพื่อผ่านพิธีการออกนอกประเทศลาว เข้าสู่ด่านบ่อหาน แล้วนำคณะทำวีซ่าหน้าด่านที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบ่อหาน เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  นำท่านเดินทางต่อไปยังมืองบ่อหาน นำท่านเดินทางสู่เมืองเชียงรุ่ง เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน

18.30 น.พาท่านรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร(มื้อที่3) ท่านจะได้ชิมอาหารของชาวไตลื้อพร้อมกับสังสรรค์กันภายในหมู่คณะ

19.30 น. นำพาคณะเที่ยวชมถนนคนเดินใจกลางเมืองเก้าจอมสิบสองเชียง ซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ของเมืองสิบสองปันนา ท่านจะได้เห็นความศรีวิไล ความเจริญพร้อมกับกราบไหว้ขอพรกับวัดหลวงเก้าจอมสิบสองเชียงที่ริมแม่น้ำโขงของเมืองเชียงรุ่งอีกด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นจะได้เดินชมเมืองชิมอาหารต่างๆอีกด้วย

“โครงการ 9 จอม 12 เชียง”

..ด้วยมูลค่าก่อสร้างที่สูงถึง 60,000 ล้านบาท !!! บนพื้นที่ 600 ไร่ ณ เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา, จีน

…สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทลื้อ เพื่อให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและ ธุรกิจนานาชาติ

…ทั้งหมดมี 3 เฟส โดยเฟสแรก เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่, ศูนย์สินค้าหัตถกรรม, โรงแรมระดับ 5 ดาว, รีสอร์ท, สปา, ร้านอาหาร, สวนสุขภาพ, พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน, เจดีย์ ตลอดจนอาคารบ้านเรือนแบบไทลื้อ 300 กว่าหลัง

หลังจากนั้น พาท่านกลับโรงแรมที่พัก เช็คอินที่โรงแรม BING GANG HOTEL หรือเทียบเท่า4ดาว  พักที่เชียงรุ่ง

10 พฤศจิกายน 2566 : รถไฟเชียงรุ่ง-คุนหมิง (D87607.14-10.47)-อุทยานน้ำตกคุนหมิง-ต้าลี่

เวลา 06:00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่4)ที่ห้องอาหารโรงแรม หลังจากนั้นนำพาคณะเดินทาง ไปที่สถานีรถไฟ เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองคุนหมิง.

เวลา 12:00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่5)ที่ภัตตาคารหรือร้านอาหารหลังจากนั้นเดินทางเที่ยวชมน้ำตกคุนหมิงเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามบนใจกลางเมืองคุนหมิงโดยมีความยาวของน้ำตก 400 เมตร มีความสูง 12.5 เมตรให้ธาตุอิสระถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก.
หรือเดินทางไปเยี่ยมชมวัดหยวนทง(กรณีน้ำตกปิดปรับปรุง)วัดหยวนทง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียง วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง

เวลา 15:00 น. นำพาคณะนั่งรถบัสเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองฉูฉง

เวลา 20:00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 6)ที่ภัตตาคารหรือร้านอาหารหลังจากนั้นนำพาคณะเช็กอิน เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัยพักที่โรงแรมเมืองฉูฉง ระดับ 4 ดาว

 

11 พฤศจิกายน 2566 : ฉูฉง - ต้าหลี่ -วัดเจ้าแม่กวนอิน -ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - สระมังกรดำ -เมืองเก่าลี่เจียง

เวลา 07.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 7)ที่ห้องอาหารโรงแรม

เวลา 08.00 น. เดิทางจากเมืองฉูฉงไปเมืองต้าหลี่ นำพาคณะเที่ยวชมวัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองต้าหลี่เป็นวัดที่ชาวต้าหลี่ ให้ความเคารพ ปกปักษ์รักษากันมาแต่โบราณ ให้ท่านได้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกับเจ้าแม่กวนอิน พาคณะเที่ยวชมเจดีย์สามองค์ให้ทานอิสระถ่ายรูป 30 นาที หลังจากนั้นนำพาคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองลี่เจียง

เวลา 12.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารกลางวัน(ในทริป 8).หลังจากนั้นนำพาคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองลี่เจียง

เวลา 16:30 น. นำพาคณะเดินทางเที่ยว ชมสระมังกรดำ หรือที่ชาวจีนเรียกว่าเฮยหลงถัน ที่มีความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง นอกจากความร่มรื่นของเหล่าต้นไม้ ความงดงามของสถาปัตยกรรมโบราณแบบฮั่น ทิเบตและเผ่าน่าซีแล้ว ภายในสวนยู่ฉวนยังมีสระมังกรดำที่เป็นไฮไลท์ของสวนแห่งนี้ โดยน้ำในสระมังกรดำมีความใสมาก ใสจนสามารถมองเห็นไปถึงพื้นใต้น้ำได้ โดยน้ำนี้ไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก บรรยากาศที่นี่เงียบสงบ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นภูเขาหิมะมังกรหยกได้จากที่นี่ด้วย

ให้อิสระถ้าได้ถ่ายรูปสามังกรดำก็เป็นสถานที่อีกแห่งที่มีความสำคัญ ของเมืองลี่เจียงเชื่อกันว่ามีมังกร ปกปักษ์ รักษาสระน้ำ แห่งนี้ให้บ้านเมืองร่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุข.

นำพาคณะ เที่ยวชมเมืองเก่าลี่เจียงซึ่งเป็นเมืองเก่าที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมบ้านเรือนของคนลี่เจียง ไว้เป็นอย่างดีให้อิสระท่านได้ถ่ายรูปเที่ยวชมตัวเมืองลี่เจียง เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยที่สุดในมณฑลยูนนาน

เวลา 18.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 9)ที่ภัตตาคารหรือร้านอาหารหลังจากนั้น นำพาคณะเช็คอิน เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย. พักเมืองลี่เจียง

 

12 พฤศจิกายน 2566 : ชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยกที่ราบสูง(รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ)-ชมการแสดง ความประทับใจแห่งลี่เจียง-อุทยานน้ำหยก

เวลา 07.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 10)ที่ห้องอาหารโรงแรม

เวลา 08.00 น. นำพาคณะเดินทางเที่ยวชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก ท่านจะได้นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นบนภูเขาที่มีความสูง 4,000 กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นภูเขาที่สูงที่สุดของเมืองลี่เจียง และ งดงามที่สุดข้างบนจะมีหิมะตก พร้อมกับซึมซับกับบรรยากาศอันหนาวเหน็บ ให้อิสระถ้าได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก.

เวลา 10.00 น. นำพาคณะเข้าทรงการแสดงของชนเผ่านาสี่ และเผ่าโมซัว ซึ่งเป็นบทแสดงของ จาง อี้ โหมว โดย ใช้ตัวละครการแสดง กว่า 600 ชีวิต เป็นบทแสดงที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชนเผ่านาซี และเผ่าโมซัว  มีภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นฉากหลัง บทแสดงดังกล่าวก็ได้ นำไปแสดงในงานเปิดกีฬาโอลิมปิกคราวนั้นที่จีนได้เป็นเจ้าภาพอีกด้วย.

เวลา 12.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 11)ที่ภัตตาคารหรือร้านอาหาร.

เวลา 14.00 น. นำพาคณะเที่ยวชมอุทยานน้ำหยก ซึ่งเป็นแม่น้ำที่เพาะเลี้ยงปลาแซลมอนน้ำจืดให้ท่านได้ สัมผัสกับบรรยากาศริมทะเล ทะเลสาบดูปลาแซลมอน

เวลา 18.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 12) หลังจากนั้นนำพาคณะเช็คอินเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่เมืองลี่เจียงพักโรงแรมเมืองลี่เจียง ระดับ 4 ดาว

13 พฤศจิกายน 2566 : ลี่เจียง นั่งรถไฟกลับจากลี่เจียง มาคุนหมิง– เมืองโบราณกวนตู้ (เมืองคุนหมิง)

เวลา 06.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่13)ที่ห้องอาหารโรงแรม.

เวลา 08.00น.  เดินทางโดยรถไฟฟ้าด่วนจากลี่เจียง มาคุนหมิง

เวลา 12.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่14 )ที่ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

เวลา 13.00 น. นำพาคณะเที่ยวชมเมืองโบราณกวนตู้ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีอายุเก่าแก่ถึง 500 กว่าปีเมืองโบราณกวนตู้  ตั้งอยู่เมืองคุณหมิง ประเทศจีน เป็นเมืองบรรยากาศแบบโบราณที่ตั้งใจสร้างขึ้นมา เพื่อสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงสมัยก่อน ที่มีหลากหลายชาติพันธุ์แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน โดยอนุรักษ์สถาปัตยกรรมร้านค้าแบบจีน ให้ท่านอิสระเที่ยวชมเมืองชิมอาหารซื้อข้าวของอีก นอกจากนี้ยังมีเจดีย์แบบธิเบต และส่วนบริเวณด้านหลังของเมืองโบราณนั้น ก็ยังเป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบตอีกด้วย

เวลา 16.00 น. นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเขาซีซานริมทะเลสาบเตียนฉือ ไปเที่ยวชมหนองแสหลวง -หนองกระแสแสนย่าน และเยือนเมืองคุนหมิง หรือเมืองแถนโบราณของกลุ่มคนไทย-ลาว แต่โบราณนานมา  นี่คือ มนต์เสน่ห์ของการเดินทางที่มีความหมายและทรงคุณค่ายิ่ง ไปเยือนเมืองแถนเก่าของกลุ่มคนไท-ลาว แต่โบราณนานมา

เมื่อเอ่ยถึงเมืองแถน เรามักจะนึกถึงแต่เมืองแถนที่เวียดนาม หรือเมืองเดียนเบียนฟู แต่เมืองแถนที่เก่าแก่กว่าเมืองแถน(เดียนเยียนฟู) คือ เมืองแถนโบราณที่เมืองคุนหมิง แห่งมณฑลยูนนาน(ยูนหนาน)

ชื่อ ยูนหนาน   ยูน คือ เมฆ คือฟ้า คือแถน  หนานก็คือ ใต้

มันก็คือ ดินแดนแห่งฟ้าทางใต้ (แถนทางใต้)

มันคืออาณาจักรเตียน หรืออาณาจักรแถน นั่นเอง อาณาจักรเตียนนี้ตั้งอยู่คู่กับทะเลสาบเตียนฉือ เตียน ก็คือ เทียน และแถน ซึ่งก็มันคือ ทะเลสาบของพวกนับถือไท้แถน หรือในอีกชื่อ ก็คือ หนองแสหลวงนั่นเอง

หนองแส คือ ทะเลสาบเตียนฉือ (อังกฤษ: Lake Dian) หรือ ทะเลสาบคุนหมิง (昆明湖) เรามักจะไปสนใจว่าถิ่นฐานคนไทย-ลาวเดิมเคยอยู่ที่เมืองต้าหลี่ ซึ่งเป็นเมืองพวกแถนทางเหนือ

ที่มีกลุ่มคนไทอยู่ผสมกับ กลุ่มอื่นๆ อีกมากมาย แต่ผู้ปกครองไม่ใช่คนไท หรือหากจะใช่ก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้นแท้จริงแล้วศูนย์กลาง คนไท อยู่หนองแส ไม่ใช่ต้าหลี่  ซึ่งก็คือ เมืองยูนนาน (คุนหมิง) นั่นเอง เป็นดินแดนแถนทางใต้  มันคืออาณาจักร เตียน หรืออาณาจักรแถน  เตียน ก็คือ เทียน และแถน

มันคือ ทะเลสาบแถน  ส่วนคุนหมิง คือเมืองขุนเมือง (ขุนเมิง) เมืองย่อย ในเมืองใหญ่ คือเป็นส่วนหนึ่งเมืองหนองแส แต่โบราณนานมา  ไปย้อนรอยของบรรพชนคนไทย-ลาว หรือทะเลสาบแถน- หนองแส ในชื่อเรียกของคนไทย-ลาว แต่โบราณนานมา

ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบปิดขนาดใหญ่  ว่ากันว่า ทะเลสาบแห่งนี้ ได้ขึ้นชื่อว่า เป็นทะเลสาบที่งดงามที่สุดในประเทศจีน  จากความงดงามของทะเลสาบนี้ ทำให้ถูกขนานนามว่า “ไข่มุกทอแสงแห่งที่ราบสูง” และยังเป็นต้นแบบในการสร้างทะเลสาบคุนหมิงภายในพระราชวังฤดูร้อนที่กรุงปักกิ่งด้วย (โดยให้ชื่อว่าทะเลสาบคุนหมิง)

ความผูกพันของคนไทย-ลาวที่มีต่อเมืองหนองแส หรือเมืองคุนหมิง/เมืองยูนนาน นี้มีมาแต่ยุคโบราณนานมา ดังจะเห็นได้จาก จากตำนานสุวรรณโคมคำได้กล่าวถึงบรรพชนของนาคว่าเดิมเคยอยู่เมืองหนองแสมาก่อน โดยในตำนานกล่าวไว้ว่าบริวารเมืองหนองแสหรือเมืองหนองกระแสแสนย่าน ก่อนที่จะมีกลุ่มคนตระกูลไท-ลาว มาตั้งเป็นบ้านเมืองนั้นเคยเป็นที่อยู่ของพญานาคมาก่อน พญานาคได้สร้างเมืองอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ อันเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีความกว้างใหญ่ มีผู้สันนิษฐานว่า หนองกระแสแสนย่าน ตามตำนานของคนไทย-ลาว นี้คือ ทะเลสาบเตียนฉือ ในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนในปัจจุบัน นั่นเอง

เรื่องตำนานพญานาคแห่งหนองแส นี้ เกี่ยวข้องกับคนไทย-ลาว อย่างไร ผมได้เขียนไว้ในหนังสือ นิทานไท้แถน ใครเคยอ่านจะทราบความสำคัญของเรื่องนี้ ได้เป็นอย่างดี

เวลา 18.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 15)ที่ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำพาคณะเช็คอินเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย. พักโรงแรม LONG WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว

14 พฤศจิกายน 2566 : เดินทางกลับจากคุุนหมิง นั่งรถไฟกลับจากคุนหมิง- เวียงจันทน์ - หนองคาย

เวลา 05.20 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 17) ที่ห้องอาหารโรงแรม

เวลา 06.00 น. นำพาคณะไปที่สถานีรถไฟคุนหมิงหลังจากนั้นนำพาคณะเช็คอินนั่งรถไฟเดินทาง คุนหมิง-เวียงจันทร์ D887(08:08-17:38)  ถึงด่านบ่อหานแล้วนำพาคณะทำเรื่องเอกสารตรวจคนเข้าเมืองหลังจากนั้นนำพาคณะนั่งรถไฟจากด่านบ่อเต็นฝั่งสปป.ลาว เดินทางมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์.

เวลา 12.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 18). (อาหารมื้อกลางวันบนรถไฟ)

เวลา 17.38 น. คณะทัวร์เดินทางถึงนครหลวง เวียงจันทน์หลังจากนั้นนำพาคณะนั่งรถ ไปที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพหนองคาย

เวลา 18.00 น.รถตู้นำส่งท่นเดินทางกลับ (รถตู้1 เมืองกาฬสินธุ์/ขอนแก่น / รถตู้ 2 เมืองร้อยเอ็ด/เมืองสารคาม รถตู้ 3 เขาวง/กุฉิฯ/สมเด็จ / กุมภวาปี  รถตู้ 4 เมืองสกลนคร พรรณนานิคม/พังโคน รถตู้ 5 สนามบินอุดรธานี(สำหรับท่านที่นั่งเครื่องมาจากกรุงเทพ))

เดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ

การให้บริการ

1.ราคาให้บริการ  29,989- ค่าทิป ไกด์ลาว ไกด์จีน และคนขับ คนละ 800-/ท่าน

2.ราคาที่เสนอรวม ค่าอาหาร200-250บาท/คน/มื้อ อาหารพิเศษ 3มิ้อ (อาหารไทลื้อ สุกี้ปลาแซลม่อน  สุกี้เห็ด)    

3, ราคาให้บริการรวมค่ารถทัวร์  โรงแรม ค่าบัตรเข้าชม น้ำเปล่าวันละขวด ไกค์พูดไทย  ค่าประกันในจีน  รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป

รวมค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง 4 เที่ยว 

เวียงจันทน์-   บ่อเต็น D888 (08.08- 11.07 ) ที่นั่งระดับสอง 

เชียงรุ่ง-คุนหมิง C262(08:00-11:25) ที่นั่งระดับสอง  245หยวน/คน

ลี่เจียง-คุนหมิง D8790(16:50-20:07)ที่นั่งระดับสอง  225หยวน/คน

คุนหมิง-เวียงจันทน์ D887(08:08-17:38) ที่นั่งระดับสอง  552หยวน/คน

4. ลงร้านช้อปปิ้ง 1ที่ (หากมีเวลา)

5.ราคาที่เสนอ -ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า และ อื่น ๆ

หมายเหตุ:

  1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง การสลับสับเปลี่ยนตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และ โอกาส โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นหลัก
  2. ราคาไม่รวมค่าทิปไกด์ และ คนขับรถที่ประเทศจีน 700 บาท/ท่าน ค่าทิปไกด์ลาวและหัวหน้าทัวร์คนไทย 200 บาท/ท่าน
  3. ราคานี้ไม่รวมอาหาร และ เครื่องดื่ม ที่ลูกค้าสั่งนอกเหนือจากรายการ เช่น เบียร์, เหล้า และ อื่นๆ ที่ไม่ได้รวมในรายการ
    ค่าบริการ รวมอาหารมื้อก่อนเดินทางที่เวียงจันทน์ รวมทั้งหมด 18  มื้อ

# เงื่อนไขในการยกเลิก:

ลูกค้าต้องยกเลิกก่อนวันออกเดินทางอย่างน้อย 25 วันขึ้นไปโดยจะไม่ต้องเสียค่าปรับ หากเลิกภายใน 10 วันก่อนออกเดิน ทางทางบริษัทเราจะได้เก็บค่าปรับ50% ถ้าหากยกเลิกภายใน 7 วันก่อนวันออกเดินทางลูกค้าจะต้องถูกบริษัทปรับค่าบริการทั้งหมด 100%

# เงื่อนไข และ ความรับผิดชอบ:

บริษัทของพวกเราเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวภายใน และ ต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทเช่น : การหยุดงาน, การเปลี่ยนแปลงกำหนดวันในเวลาเดินทางรถไฟฟ้า เนื่องจากภัยธรรมชาติสภาพอากาศรวมทั้งเทคนิคของการเดินรถไฟฟ้า หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง และ ทางอ้อม เช่น: การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่างๆ…
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธการเข้า และ ออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจอันเนื่องมาจากสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรืออาจถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ.

หวังว่าทางลูกทัวร์จะได้ให้การร่วมมือพร้อมกับเที่ยวให้สนุกกับบริษัทของพวกเราดั่งคำขวัญของบริษัทกล่าวไว้ว่า “เที่ยวตามใจมัก แสนถูกสุดคุ้ม บริการดีได้คุณภาพ”.

เลขที่ 3 ม. 5 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

โทร: 096-196-5169064-745-4629

อีเมล: rungruang5169@gmail.com

© 2022 Created with MekongWebs