ทริปสายบุญ เดินทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงEMUลาว -จีน เวียงจันทน์ – คุนหมิง – ต้าหลี่ – ลี่เจียง- แชงกรีล่า – เชียงรุ่ง(12ปันนา) 7 วัน 6 คืน วันที่ 20-26 เมษ. 2567

ทริปสายบุญเที่ยวจีนนั่งรถไฟฟ้าEMUลาว- จีน 7วัน 6 คืน วันที่ 20-26 เมษายน 2567 เวียงจันทน์ - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า - เชียงรุ่ง(สิบสองปันนา)

เวลา

รายการทัวร์

อาหาร

    โรงแรม

D1

 

เดินทางจากจุดนัดหมาย ผ่านด่านตม.หนองคายและด่านตม.เวียงจันทน์ เดินทางไปสถานีรถไฟฟ้าเวียงจันทน์ -บ่อเต็น ผ่านด่านตม.บ่อเต็นและนั่งรถไฟต่อไปด่านตม.บ่อหาน ไกด์จีนรับที่ด่านบ่อหาน  เดินทางจากบ่อหานไปคุนหมิง
นอนคุนหมิง

BLD

 

 LONG WAY HOTEL4*

หรือเที่ยบเท่า

D2

 

 แวะวัดหยวนทง จากคุนหมิงนั่งรถเดินทางไปเมืองต้าหลี่   นมัสการวัดเจ้าแม่กวนอิม(แบกหิน)   ชมวัดเจดีย์ 3 องค์  และเมืองเก่าต้าหลี่  
นอนเมืองต้าหลี่

BLD

CANCHAI XUEYUE

HOTEL4*

หรือเที่ยบเท่า

D3

 

 

นั่งรถเดินทางไปเมืองแชงกรีล่า ระหว่างทางชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน วัดชงจ้านหลิน  ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า  วัดต้าฝ่อ หมุนกงล้อมนตราที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 นอนจงเตี้ยน(แชงกรีล่า)

BLD

GRACE    HOTEL 4*

หรือเที่ยบเท่า

D4

 

เดินทางกลับไปเมืองลี่เจียง เที่ยวบูมูลเวลี่  สถานที่นี้เขาเรียกน้องๆ จิ่วจ้ายโกว  โดยรถอุทยานน้ำหยก   ชมการแสดง“ความประทับใจแห่งลี่เจียง”  นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) ถ้าหากขึ้นกระเช้าไม่ได้ ทางบริษัท จะปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปกระเช้าทุ่งหย้ายูนซานผิงขึ้นไปถึงจุดความสูง3200เมต รวมรถแบตเตอรรี่  ชมสระมังกรดำ และชมโบราณลี่เจียง

นอนลี่เจียง

BLD

FENG HUANG HEALTH HOTEL 4*

หรือเที่ยบเท่า

 

D5

 

เดินทางจากต้าหลี่ไปคุนหมิงโดยรถไฟฟ้า บ่ายเที่ยวเขาซีซาน(นั่งกระเช้าและรถกอล์ฟไฟฟ้า ) ชมตลาดที่ประตูม้าทองไก่หยก  หรือ เมืองโบราณกวานตู้(มีเจดีย์ และวัดทิเบต)
 นอนคุนหมิง

 

BLD

LONG WAY HOTEL4*

หรือเที่ยบเท่า

D6

 

เดินทางรถไฟฟ้าไปเชียงรุ่ง(สิบสองปันนา) เที่ยววัดป่าเจ บ่าย ไปหมู่บ้านหัวนา และชมการแสดงโชว์นกยูง- ชม Mekong River Underwater World อุโมงค์ใต้น้ำ ชิมอาหารไทยลื้อ  การแสดงชุด DAI SHOW(การแสดงชุดพาราณาสี)  หรือ ท่องราตรีเก้าจอมสิบสองเชียง  

 นอนเชียงรุ่ง

 

BLD

XIN SHENG TIMES HOTEL 4*

หรือเที่ยบเท่า

D7

 

จากเชียงรุ่งเดินทางไปเวียงจันทร์โดยรถไฟความเร็วสุงD887(11:00-16:45)  และเดินทางกับผ่านด่าน ตม.เวียงจันทน์ ด่านตม.หนองคาย เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

 

BL

 

 

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

20 เมษายน 2567 : จุดเริ่มต้น- หนองคาย – เวียงจันทน์ -นั่งรถไฟฟ้า EMUลาวจีนยาวถึง นครคุนหมิง

05.00น. ออกเดินทาง ณ จุดนัดหมายเมืองขอนแก่น และจากเมืองสกลนคร พรรณานิคม/พังโคน แวะรับเมืองอุดรธานีและ แวะรับสนามบินกรณีนั่งเครื่องไป-กลับจากกรุงเทพ มีรถรับ-ส่งสนามบินอุดรธานี -หนองคาย แนะนำเที่ยวบินเที่ยวเช้าสุด นกแอร์ เวลา0600-0705 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ)

08.00น. พาท่านสู่ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 1 นำทางผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองหลังพิธีการ นำท่านเดินทางเข้าสู่ สปป.ลาว เดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์  คณะเดินทางถึงเมืองหนองคาย  จากนั้นพาท่านด่านสู่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 1 นำทางผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองหลังพิธีการ นำท่านเดินทางเข้าสู่ สปป.ลาว เดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์
รับประทานอาหารเช้า เป็นข้าวจี่ปาเต๊ะ ในรถระหว่างรอเอกสารตม.(มื้อที่ 1)

หลังจากนั้นเช็คอินใจกลางเมือง ชมความงามของประตูชัยสัญลักษณ์ของนครหลวงเวียงจันทน์ สัมผัสความงามสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานศิลปะลาวกับฝรั่งเศส ท่านสามารถหามุมถ่ายรูปได้ทั้งทางด้านหน้า ทางด้านภายในซุ้มประตู และไปถ่ายภาพหน้าพระธาตุหลวงเวียงจันทน์(หากบริหารเวลาได้)

10.00น.นำท่านเดินทางไปสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อนั่งรถไฟEMUไปยังเมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา (เที่ยวเวลา 11.05น.)โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชั่วโมงที่รถไฟจะแล่นผ่านเมืองวังเวียง เมืองหลวงพระบาง เมืองอุดมไซ เมืองนาเตย จนถึงเมืองบ่อเต็น สถานีสุดท้ายในประเทศ สปป.ลาว
รับประทานอาหารเที่ยงบนรถไฟ(มื้อที่2)
จากนั้นนำคณะถึงด่านบ่อเต็น ด่านชายแดนระหว่างประเทศลาวกับประเทศจีน  เพื่อผ่านพิธีการออกนอกประเทศลาว เข้าสู่ด่านบ่อหาน แล้วนำคณะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองบ่อหาน เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  นำท่านเดินทางโดยรถไฟขบวนเดิมสู่เมืองคุนหมิง ผ่านเมืองเชียงรุ่ง และเมืองผู่เอ๋อร์ ที่มีชื่อเสียงก้องโลกในเรื่องชา

นำท่านเดินทางสู่เมืองคุณหมิงถึงนครคุนหมิง เดินทางจากสถานีรถไฟ
เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคาร(มื้อที่ 3)  หลังจากนั้นนำท่าน สู่ที่พักถึงโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

21 เมษายน 2567 3 กุมภาพันธ์ 2567 :รถไฟเชียงรุ่ง-คุนหมิง -ต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิน - แวะชมเจดีย์สามองค์ และเมืองโบราณต้าหลี่

เวลา 06:30 น. คณะรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่4)ที่ห้องอาหารโรงแรม

หลังจากนั้นนำพาคณะเดินทาง จากเมืองคุนหมิง.สู่เมืองต้าหลี่ ระหว่างทางแวะเยี่ยมชมวัดหยวนทง
วัดหยวนทง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียง วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสร้างวัดแห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตากว่าวัดอื่นๆในจีน เพราะปกติแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา มีแต่วัดหยวนทงที่สร้างแปลกที่สุดในจีนคือสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรง แต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน ดังนั้นคำว่า “หยวนทง” จึงเป็นชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์ของเจ้าแม่กวนอิม

เวลา 12.00 น. คณะรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 5)ที่ภัตตาคารเมืองฉู่ฉง

เวลา 13:00 น. นำพาคณะนั่งรถบัสเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองต้าหลี่ (หรือเมืองหนองแสเหนือในตำนานไทโบราณ)

ถึงต้าหลี่นำพาคณะเดินทางไปขอพรวัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองต้าหลี่เป็นวัดที่ชาวต้าหลี่ ให้ความเคารพ คอยปกปักษ์รักษาบ้านเมืองกันมาแต่โบราณ ให้ท่านได้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกับเจ้าแม่กวนอิน พาคณะเดินทางเยี่ยมชมวัดเจดีย์สามองค์

ย้อนเวลาสู่วันวานไปกับ เมืองโบราณต้าหลี่ (Dali Old Town) เมืองสวย ยูนนาน ที่อบอวลไปด้วยเสน่ห์ของเมืองหลวงเก่าที่มีอายุยาวนานถึง 1,200 ปี ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะพบกับตึกอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี บรรยากาศคลาสสิกมาก ให้ความรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในซีรีส์ยุคจีนโบราณเลยทีเดียว

เมืองโบราณต้าหลี่ (Dali Old Town หรือ Dali Ancient City) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ เมืองต้าลี่ (Dali) มณฑลยูนนาน (Yunnan) ประเทศจีน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 1,200 ปี ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรน่านเจ้า (Nanzhao) หรือหนองแสเหนือ (หนองแสใต้ คือเมืองคุนหมิง) และ อาณาจักรต้าหลี่ รายล้อมไปด้วย ทะเลสาบเอ๋อร์ไห่ (หรือทะเลสาบหนองแสเหนือ)ทางทิศตะวันออก และ เทือกเขาชางซาน อยู่ทางทิศตะวันตก ( ตรงตามศาสตร์ฮวงจุ้ยที่ดีในการตั้งบ้านเมือง)

ปัจจุบันประชากรภายในเขตเมืองโบราณต้าหลี่มีทั้งหมดประมาณ 40,000 คน ส่วนใหญ่จะเป็นชาวไป๋ (Bai) และชาวอี้ (Yi) ค่ะ แม้จะผ่านไปยาวนานนับพันปี แต่ที่นี่ก็ยังอบอวลไปด้วยกลิ่นอายเก่าแก่ของอาคารบ้านเรือนที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างดี และด้วยเสน่ห์ที่อยู่เหนือกาลเวลา ทำให้เมืองเก่าต้าหลี่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในฉากถ่ายทำภาพยนตร์และซีรีส์จีนมากมาย รวมถึง ณ ที่สายลมรักพัดผ่าน (Meet Yourself 2023) ที่ทำให้การท่องเที่ยวในเมืองต้าหลี่กลับมาคึกคักอีกครั้ง

 เวลา 18:00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 6)ที่ภัตตาคารหรือร้านอาหารเช็กอินเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย คืนนี้นอนเมืองต้าหลี่

22 เมษายน 2567 : ต้าหลี่ - แชงกรีล่า-ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน-วัดชงจ้านหลิน -วัดต้าฝอ เมืองเก่าแชงกรีล่า

เวลา 07.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 7)ที่ห้องอาหารโรงแรม

เวลา 08.00 น.นำพาคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองแชงกรีล่า  ระหว่างทางชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน

ช่องแคบเสือกระโจน หรือ ช่องแคบเสือกระโดดซึ่งเป็นบริเวณที่ราบสูงต่อจากทิเบต เมื่อสายแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านมาถึงด้านหลังของเทือกเขาหิมะมังกรหยก และเทือกเขาหิมะฮาบา ซึ่งทั้งสองสูงกว่า 5,000 เมตร ใช้เวลาหลายล้านปี กัดเซาะจนเกิดเป็นหุบเหวที่ลึกที่สุดในโลก บางช่วงลึกถึง 3,900 เมตร บางช่วงแคบเพียง 30 เมตร มีคนพบเห็นเสือกระโจนผ่านแม่น้ำอันเชี่ยวกรากไปได้ จึงเป็นที่มาของช่องแคบเสือกระโจน

เวลา 12.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารกลางวัน(ในทริป 8) หลังจากนั้นเดินทางต่อไปเมืองแชงกรีล่า

นำพาคณะเดินทางสู่วัดลามะซงจ้านหลิง

วัดลามะซงจ้านหลิงตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฝอปิง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งพระพุทธรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

วัดซงจ้านหลิง (Songzanlin) เรียกอีกชื่อว่าโปตาลาน้อยแห่งแชงกรีล่า เพราะว่าวัดนี้จำลองมาจาก พระราชวังโปตาลา (Potala) ในลาซา (Lhasa) ของทิเบต นั่นเอง !

วัดนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองแชงกรีล่า และประเทศจีน คือถ้ามาเที่ยวแชงกรีล่าแล้วไม่ได้แวะมาวัดซงจ้านหลินก็ถือว่ายังมาไม่ถึงแชงกรีล่า~

เที่ยวเมืองโบราณจงเตี้ยนหรือแชงกรีล่า เที่ยวชมและขอพรที่วัดวัดกุ้ยชาน หรือ วัดต้าฝอ (Dafo Temple) สัญลักษณ์ของเมืองโบราณแชงกรีล่า  วัดต้าฝอ ตั้งอยู่บนเนินเขาในเขตเมืองเก่าของแชงกรีล่า เป็นวัดทิเบตขนาดไม่ใหญ่โตนัก มีกงล้อธรรมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คนมักเรียกว่า “กงล้อมนตราทองคำ”

“กงล้อมนตราทองคำ” น้ำหนัก 60 ตัน สูง 19 เมตร จารึกบทสวดมนต์หลายล้านตัวอักษร เขาบอกว่าการหมุนกงล้อนี้เปรียบเสมือนได้สวดมนต์โดยไม่ต้องสวดเองแต่การจะหมุนกงล้อ ก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆ เพราะมันหนักมาก ความสามัคคีต้องมา ต้องรวมคนให้ได้ประมาณ 15-20 คน ถึงจะหมุนกงล้อนี้ได้

เวลา 19.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 9)ที่ภัตตาคารหรือร้านอาหารหลังจากนั้น นำพาคณะเช็คอิน เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย.

นอนเมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า)

23 เมษายน 2567 : จงเตี้ยน(แชงกรีล่า) - ลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน -ชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยกที่ราบสูง(รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ)-ชมการแสดงความประทับใจแห่งลี่เจียง- สระมังกรดำ เมืองโบราณหลี่เจียง

เวลา 07.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่10)ที่ห้องอาหารโรงแรมหลังจากนั้น.

เวลา 08.00น.  เดินทางกลับไปเมืองลี่เจียง

เวลา 10.30 น. เที่ยวชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน หรือ Blue Moon Valley สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตั้งอยู่ที่เมืองลี่เจียง ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน หุบเขาแห่งนี้มีแม่น้ำสีน้ำเงินไหลผ่านหุบเขาอันเขียวชอุ่มของภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งสีของน้ำในทะเลสาบเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะไหลมารวมกัน ทำให้น้ำในบริเวณนี้กลายเป็นสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ และมีความเย็นเฉียบตลอดทั้งปี

เวลา 12.00 น. คณะรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 11)ที่อุทยานเขาหิมะมังกรหยก

  เวลา 13.30 น. นำพาคณะเข้าชมการแสดง (Impressions Lijiang Show) ซึ่งเป็นหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงลี่เจียง นอกจากชมเมืองเก่า เที่ยวภูเขาหิมะ ก็คือการชมโชว์สุดอลังนี่หล่ะ ถือเป็นโชว์แบบโอเพ่นแอร์ที่สเกลใหญ่ที่สุดในจีน บอกเลยว่ายิ่งใหญ่ กับฉากผาหินสีแดง มีแบล็คกราวด์ฉากเป็นภูเขาหิมะมังกรหยก โดยการแสดงจะร้องเพลง เต้น และแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมตามคัมภีร์ตงปาของคนพื้นเมืองที่นี่ คือชนเผ่านาสี่ และเผ่าโมซัว โดย ใช้ตัวละครการแสดง กว่า 600 ชีวิต เป็นบทแสดงที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชนเผ่านาซี และเผ่าโมซัว  บทแสดงดังกล่าวก็ได้ นำไปแสดงในงานเปิดกีฬาโอลิมปิกคราวนั้นที่จีนได้เป็นเจ้าภาพอีกด้วย.

เวลา 14.30 น. นำพาคณะเดินทางเที่ยวชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก ท่านจะได้นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นบนภูเขาที่มีความสูง 4,000 กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นภูเขาที่สูงที่สุดของเมืองลี่เจียง และ งดงามที่สุดข้างบนจะมีหิมะตก พร้อมกับซึมซับกับบรรยากาศอันหนาวเหน็บ ให้อิสระถ้าได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก.(เดือนเมษายน บนเขาหิมะมังกรหยก ก็ยังคงมีหิมะอยู่บนยอดเขาสูง)

เวลา 17:00 น. นำพาคณะเดินทางเที่ยวชมสระมังกรดำ หรือที่ชาวจีนเรียกว่าเฮยหลงถัน ที่มีความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง นอกจากความร่มรื่นของเหล่าต้นไม้ ความงดงามของสถาปัตยกรรมโบราณแบบฮั่น ทิเบตและเผ่าน่าซีแล้ว ภายในสวนยู่ฉวนยังมีสระมังกรดำที่เป็นไฮไลท์ของสวนแห่งนี้ โดยน้ำในสระมังกรดำมีความใสมาก ใสจนสามารถมองเห็นไปถึงพื้นใต้น้ำได้ โดยน้ำนี้ไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก บรรยากาศที่นี่เงียบสงบ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นภูเขาหิมะมังกรหยกได้จากที่นี่ด้วย

ให้อิสระถ้าได้ถ่ายรูปสระมังกรดำก็เป็นสถานที่อีกแห่งที่มีความสำคัญ ของเมืองลี่เจียงเชื่อกันว่าบ้านเมืองนี้มีมังกร ปกปักษ์รักษาสระน้ำ แห่งนี้ทำให้บ้านเมืองร่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุขเรื่อยมา

นำพาคณะ เที่ยวชมเมืองเก่าลี่เจียงซึ่งเป็นเมืองเก่าที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมบ้านเรือนของคนลี่เจียง

ไว้เป็นอย่างดีให้อิสระท่านได้ถ่ายรูปเที่ยวชมตัวเมืองลี่เจียง เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว

ที่สวยที่สุดในมณฑลยูนนาน

เวลา 18.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 12) หลังจากนั้นนำพาคณะเช็คอินเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย นอนเมืองลี่เจียง

24 เมษายน 2567 ; นั่งรถไฟกลับคุนหมิง - วัดประตูมังกร เขาซีซาน - เมืองโบราณกวนตู้ หรือชมตลาดที่ประตูม้าทองไก่หยก

เวลา 06.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 13)ที่ห้องอาหารโรงแรม

เวลา 07.00 น.  เดินทางไปสถานีรถไฟต้าหลี่   เดินทางจากต้าหลี่ไปคุนหมิงโดยรถไฟความเร็วสูง

เวลา 12.00 น. คณะรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 14)ที่ภัตตาคารเมืองคุนหมิง

เวลา 13.00 น. นำเที่ยว วัดในลัทธิเต๋าวัดประตูมังกร เขาซีซาน  นั่งกระเช้า และรถกอล์ฟไฟฟ้า(บนเขามีเส้นทางเดินที่ลำบาก ผ่านหน้าผาและโขดหินแต่ไม่ไกลมาก) วัดประตูมังกร เขาซีซาน เป็นวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 มีประวัติความเป็นมานับ 1,000 ปี คนจีนเชื่อกันว่าเมื่อมาถึงคุนหมิงแล้วจะต้องมาที่เขาซีซานแห่งนี้เพื่อไปลอดประตูมังกร เชื่อกันว่าเมื่อมาลอดประตูมังกรแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็จะหายไปและจะมีความโชคดีเพิ่มขึ้นร้อยเท่าพันเท่า ฐานะ การงาน การเงิน ความสัมพันธ์ และสุขภาพก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าเช่นกัน

วัดประตูมังกร เขาซีซาน ห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 29 กม. บางช่วงของเส้นทางต้องผ่านอุโมงค์หินที่สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี การมาเที่ยวชมเขาซีซานท่านยังจะลอดประตูมังกร หลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคล ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี ตอนลอดประตูมังกรก็ต้องลูบลูกแก้วมังกรด้วย ก่อนที่เราจะเดินผ่านประตูมังกรนี้ ให้นึกอธิษฐานในใจอยากได้สิ่งใด เดินผ่านเข้าไปก็แตะ 1 ครั้ง ประตูแห่งนี้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมหน้าผา 

หลังจากนั้นมาชมความสวยงามของ “ทะเลสาบเตียนฉือ” หรือทะเลสาบหนองแสใต้(หนองกระแสแสนย่าน)

ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนาน อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,886.5 เมตร แต่ก่อนทะเลสาบแห่งนี้กว้างขวางถึงห้าร้อยลี้ แต่ตอนนี้เหลือกว้างแค่ประมาณสามร้อยกว่าตารางกิโลเมตรเท่านั้น แต่ก่อนทะเลสาบเตียนฉือนี้ ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยมากจนถูกขนานนามว่า “ไข่มุกทอแสงแห่งที่ราบสูง” ด้วยความงดงามทำให้ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังจนไปเข้าหูพระนางซูสีไทเฮา แห่งราชวงศ์ชิง พระนางก็อยากมาดูทะเลสาบแห่งนี้มาก แต่ไม่สามารถมาถึงได้ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นแมนจู กลัวว่าหากเดินทางไปยังทะเลสาบจะถูกชนกลุ่มน้อยทำร้าย เมื่อถึงวันฉลองวันเกิดพระนางจึงสั่งให้คนไปเอาแบบของทะเลสาบเตียนฉือ แล้วไปขุดสร้างเลียนแบบในอุทยานสวนอี้เหอหยวน ภายในพระราชวังฤดูร้อน ที่กรุงปักกิ่ง แล้วเรียกว่า “ทะเลสาบคุนหมิง”

เมื่อได้ขึ้นมาถึงจุดชมวิวบนเขาซีซานนี้ก็ต้องขอบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆที่ได้ขึ้นมา นอกจากจะได้ขอพรอันเป็นมงคลแล้วท่านยังได้ชมความงามทะเลสาบและเมืองคุนหมิงในมุมสูงกว้างสุดลูกหูลูกตายช่างสวยงามจริงๆ

หลังจากนั้นเมืองโบราณกวนตู้  หรือ ชมตลาดที่ประตูม้าทองไก่หยก (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 เมืองโบราณกวนตู้ (Guandu Old Town) ตั้งอยู่เมืองคุณหมิง ประเทศจีน เมืองบรรยากาศแบบโบราณที่ตั้งใจสร้างขึ้นมา เพื่อสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงสมัยก่อน มีหลากหลายชาติพันธุ์แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน โดยอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าแบบจีน และส่วนบริเวณด้านหลังของเมืองโบราณกวนตู้นั้น ก็ยังเป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบตอีกด้วย

หรือท่านจะชมตลาดที่ประตูม้าทองไก่หยก  
ประตูม้าทองไก่หยก มีที่จับจ่ายซื้อของฝาก ของที่ระลึก และเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซุ้มม้าทองและไก่หยก(ไก่เขียวมรกต) มีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เวลาซื้อของสามารถต่อราคาได้

เวลา 19.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 15)ที่ภัตตาคาร   มื้อนี้เป็นมื้อพิเศษ ด้วยเมนูสุกี้เห็ด
หลังจากนั้นเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก

นอนคุนหมิง

ด้านหลังโรงแรมจะมีถนนคนเดินที่คึกคักจนดึกดื่น สามารถซื้อของฝากของที่ระลึกได้

25 เมษายน 2567 : เชียงรุ่ง- เที่ยววัดหลวงเมืองลื้อ -วัดป่าเจ -หมู่บ้านไทลื้อ - สวนป่าดงดิบ ชมโชว์นกยูง สนุกสนานกับชุดการแสดงพาราณสี- เมืองเชียงรุ่งใหม่ เก้าจอมสิบสองเชียง

เวลา 06:00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 16)

เวลา 08.00 น. เดินทางโดยรถไฟรถไฟEMU จากเมืองคุนหมิงไปเมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา)                     

วันนี้ เที่ยวให้ครบในเชียงรุ่ง สิบสองปันนาดินแดนแห่งนกยูง

จากนั้น นำท่านเที่ยวชม กราบไหว้ขอพรพระวัดป่าเจ เพื่อความเป็นสิริมงคล 

วัดป่าเจ เป็นวัดพุทธหินยาน (เถรวาส) ซึ่งตั้งอยุ่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่ 3000 ตารางเมตร ในอดีตวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่กราบไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหารและอุโบสถ และกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงค์ รวมทั้งอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนาน

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่17) ที่ภัตตาคารเมืองเชียงรุ่ง

บ่าย พาท่านไปเที่ยวหลังจากนั้นนำพาคณะเดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทลื้อ ที่ยังคงสืบทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภาษา และสถาปัตยกรรม ของกลุ่มไทลื้อแต่โบราณนานมา ที่บ้านหัวนา หมู่บ้านเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคเจ้าฟ้าปกครอง ปัจจุบันนี้มีเหลืออยู่ไม่กี่ แห่งในนครเชียงรุ่ง

ไฮไลท์ของที่นี่คือ วัดที่อยู่กลางหมู่บ้านที่มีผนังสร้างด้วยอิฐและไม้ มุงหลังคาแบบดั้งเดิมด้วยกระเบื้องดินขอ คล้ายกับวัดและบ้านของชาวล้านนาเมื่อ50ปีที่แล้ว เดินชมวัดและบ้านเรือนตามอัธยาศัย โดยมีไกด์ท้องถิ่นคอยบรรยายเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่น่าสนใจ นอกจากนี้ที่นี่ยังมีตลาดนัดชุมชนขายอาหารท้องถิ่น ซื้อของกินเล่น ขนมของใช้และสินค้าพื้นเมือง เดินเล่นได้ตามอัธยาศัยเลย

ชมโชว์นกยูง สนุกสนานกับชุดการแสดงพาราณาสี

บ่ายนำท่านไปเที่ยวสวนป่าดงดิบ ชมการแสดงบนเวทีกลางน้ำ เล่าตำนานพื้นบ้านเรื่องพระสุธนมโนราห์

จากนั้นชมการแสดงของฝูงนกยูงนับพันตัว ที่บินลงมาจากเนินเขาตามเสียงนกหวีดของครูฝึก กล่าวกันว่า การ

ที่นกยูงที่กางปีกบินลงมาถือว่าเป็นภาพที่หาชมได้ยาก ท่านสามารถลงไปเก็บภาพใกล้ๆได้

หลังจากดูโชว์นกยูง นำท่านชม Mekong River Underwater World อุโมงค์ใต้น้ำ ตื่นตาตื่นใจกับอุโมงค์ปลาที่ใหญ่ที่สุดในยูนนาน นอกจากได้ชมปลาหลากหลายชนิดแล้วยังได้ชมการแสดงโชว์นางเงือกและบาเลอร์ใต้น้ํานั้นยอดเยี่ยมโดยเฉพาะบัลเล่ต์ใต้น้ํา

เวลา 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น เป็นอาหารพื้นเมืองไทลื้อ( มื้อที่18) พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรม

พาท่านไปชมการแสดง โชว์สนุกๆ เราสามารถร่วมเต้นรำกับนักแสดงได้สนุกมาก เมื่อถึงเวลานำท่านเข้าชม DAI SHOWFโชว์พาราณาสี ดยอดการแสดงแฟนตาซีที่ทุ่มทุนมหาศาล ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในมณฑลยูนนาน

นำพาคณะเที่ยวชมถนนคนเดินใจกลางเมืองเก้าจอมสิบสองเชียง (รอบดึก)ซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ของเมืองสิบสองปันนาข้างจะได้เห็นความศรีวิไล ความเจริญพร้อมกับกราบไหว้ขอพรกับวัดหลวงเก้าจอมสิบสองเชียงที่ริมแม่น้ำโขงของเมืองสิบสองปันนาอีกด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นจะได้เดินชมเมืองชิมอาหารต่างๆอีกด้วย

นำพาคณะเที่ยวชมถนนคนเดินใจกลางเมืองเก้าจอมสิบสองเชียงซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ของเมืองสิบสองปันนาข้างจะได้เห็นความศรีวิไล ความเจริญพร้อมกับกราบไหว้ขอพรกับวัดหลวงเก้าจอมสิบสองเชียงที่ริมแม่น้ำโขงของเมืองสิบสองปันนาอีกด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นจะได้เดินชมเมืองชิมอาหารต่างๆอีกด้วย

“เก้าจวงสิบสองเชียง”สวรรค์แห่งการท่องเที่ยวพักผ่อน“สิบสองปันนา”

“เก้าจวงซีซวงจิ่ง “ หรือในสำเนียงไทลื้อ คือ “เก้าจอมสิบสองเชียง” เป็นที่ตั้งความบันเทิงและการพักผ่อนที่ครบครัน ทั้งศูนย์การค้า โรงแรมระดับ5ดาว รีสอร์ท ร้านค้าร้านอาหาร และถนนยามราตรีที่คึกคักเลียบแม่น้ำล้านช้าง โดยรวมเอาเอกลักษณ์ความเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผสมผสานกับวัฒนธรรมชนเผ่าไตไว้อย่างเข้มข้น ชวนให้ผู้มาเยือนต้องหยุดฝีเท้าเที่ยวชมและไม่อยากจากไป

หลังจากนั้นนำพาคณะเช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก พักโรงแรม Tian yihotel หรือเทียบเท่า4ดาว    พักผ่อนตามอัธยาศัย

26 เมษายน 2567 ;รถไฟความเร็วสูงเดินทางกลับจากเชียงรุ่ง -ออกด่านบ่อหาน-บ่อเด็น-เวียงจันทน์- ด่านหนองคาย - อุดร- ขอนแก่น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เวลา 07:00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่19)ที่ห้องอาหารโรงแรม
เวลา 08.00 น. พาท่านไปเป็นพระยาน้อยชมตลาด กาดหลวงของที่นี่มีทั้งสินค้าพื้นบ้านแบบคนท้องถิ่น เช่น อาหารไทลื้ออาหารอาข่า ขนมมงคลที่ทำตามเทศกาล ผักสดๆที่ชาวบ้านปลูกเองคล้ายๆกับภาคเหนือของไทย แล้วยังมีสินค้าที่มาจากมณฑลอื่นๆอีกมากมาย เช่น ผักผลไม้เมืองหนาว สมุนไพรหายากจากเทือกเขาหิมาลัย เห็ดจากป่าลึก ท่านที่ชอบเดินตลาดจะได้เจอของแปลกๆ ซื้อของฝากสนุกแน่นอนครับ

เวลา 09:00 น. นำพาคณะไปที่สถานีรถไฟเชียงรุ่ง หลังจากนั้นนำพาคณะเช็คอินนั่งรถไฟเดินทางรถไฟEMUลาว-จีน ขบวนรถไฟฟูซิ่งD887 ขบวนรถไฟระหว่างประเทศ  คุนหมิง-นครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางไปด่านบ่อหานถึงด่านบ่อหานแล้วนำพาคณะทำเรื่องเอกสารตรวจคนเข้าเมือง

เวลา 12:00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารกลางวัน(ในทริป 20). (อาหารมื้อกลางวันบนรถไฟ)

หลังจากนั้นนำพาคณะนั่งรถไฟจากด่านบ่อเต็นฝั่งสปป.ลาวเดินทางโดยรถไฟEMUลาว-จีนเดินทางมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์(ขบวนรถไฟฟูซิ่งD887 ขบวนรถไฟระหว่างประเทศ  คุนหมิง-นครหลวงเวียงจันทน์)

เวลา 17:00 น. คณะทัวร์เดินทางถึงนครหลวง เวียงจันทน์หลังจากนั้นนำพาคณะนั่งรถ ไปที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ

เวลา 19.00 น. รถบัสนำส่งคณะที่สนามบินอุดรธานี(บริการอาหารเย็น เป็นข้าวจี่ปาเต๊ะ ร้านมีชื่อจากเวียงจันทน์ มื้อที่ 21) เพื่อเดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ(บินกลับกรุงเทพ แนะนำ แอร์เอเชีย เที่ยวบิน 21.30น. – 22.30น.)
หลังจากนั้นนำส่งคณะที่เมืองขอนแก่นต่อไป


                                                                                                                                                                                                                                  “””””””””””””””””””””””””””””””””

 

ราคาให้บริการ  ท่านละ 31,989 – (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ภายในประเทศ  และไม่รวมค่าทิปไกด์/ คนขับรถ)

การให้บริการ

1.ราคาให้บริการ  31,989-

2.ราคาที่เสนอรวม ค่าอาหาร200-250บาท/คน/มื้อ อาหารพิเศษ 3มิ้อ (อาหารไทลื้อ สุกี้ปลาแซลม่อน  สุกี้เห็ด)    

3, ราคาให้บริการรวมค่ารถทัวร์  โรงแรม ค่าบัตรเข้าชม น้ำเปล่าวันละขวด ไกค์พูดไทย  ค่าประกันในจีน 

  1. ลงร้านช้อปปิ้ง 1ที่ (หากมีเวลา)

5.ราคาที่เสนอ -ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า และ อื่น ๆ

-ไม่รวมค่าขนกระเป๋า(หากต้องการให้บริการพิเศษ)

หมายเหตุ:

  1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สภาพอากาศ และ โอกาสที่เหมาะสม โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นหลัก
  2. ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถที่ประเทศจีน 600 บาท/ท่าน ค่าทิปไกด์ลาว(ร่วมเดินทางไปจีนด้วย)และหัวหน้าทัวร์คนไทย 300 บาท/ท่าน ไม่รวมในค่าบริการ

3.ราคานี้ไม่รวมอาหาร และ เครื่องดื่ม ที่ลูกค้าสั่งนอกเหนือจากรายการ เช่น เบียร์, เหล้า และ อื่นๆ ที่ไม่ได้รวมในรายการ
ตลอดทริป รวมอาหารมื้อเดินทางที่เวียงจันทน์ รวม 21  มื้อ

# เงื่อนไขในการยกเลิก:

ลูกค้าต้องยกเลิกก่อนวันออกเดินทางอย่างน้อย 25 วันขึ้นไปโดยจะไม่ต้องเสียค่าปรับ หากเลิกภายใน 10 วันก่อนออกเดิน ทางทางบริษัทเราจะได้เก็บค่าปรับ 55%  ถ้าหากยกเลิกภายใน 7 วันก่อนวันออกเดินทางลูกค้าจะต้องถูกบริษัทปรับค่าบริการทั้งหมด 100%

# เงื่อนไข และ ความรับผิดชอบ:

บริษัทของพวกเราเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวภายใน และ ต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทเช่น : การหยุดงาน, การเปลี่ยนแปลงกำหนดวันในเวลาเดินทางรถไฟฟ้า เนื่องจากภัยธรรมชาติสภาพอากาศรวมทั้งเทคนิคของการเดินรถไฟฟ้า หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง และ ทางอ้อม เช่น: การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่างๆ…
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธการเข้า และ ออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจอันเนื่องมาจากสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรืออาจถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ.

หวังว่าทางลูกทัวร์จะได้ให้การร่วมมือพร้อมกับเที่ยวให้สนุกกับบริษัทของพวกเราดั่งคำขวัญของบริษัทกล่าวไว้ว่า “เที่ยวตามใจมัก แสนถูกสุดคุ้ม บริการดีได้คุณภาพ”.

ขอบคุณทุกท่าน
บริหารงานทัวร์โดย อ.สุเทพ ไชยขันธุ์  โทร. 096-196-5169 / 081-747-8951 ; Line ID  789rr8951

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 51/00963

ตามหาเมืองแมนแดนสุขาวดีที่ปลายฟ้า “ซัมบาล่า” แชงกรีล่า กับ 789AsiaTravel

ชัมบาลา…แท้ที่จริงอยู่ที่ใดในโลก?

 ตามตำนานของชาวทิเบต “ชัมบาลา (Shambhala)” หรือ “แดนสุขาวดี”  เป็นชื่อของดินแดนลึกลับและศักดิ์สิทธิ์ โดยเชื่อกันว่าเป็นดินแดนแห่งอุดมคติที่มวลมนุษยชาติจะได้พบกับความสันติสุขตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนานิกายมหายาน แต่กระนั้นก็ยังมีข้อกังขาว่าแท้ที่จริงแล้วชัมบาลานั้นมีอยู่จริงหรือไม่?

ทว่าในวัฒนธรรมสมัยใหม่ มีนักประพันธ์ชาวอังกฤษชื่อว่า James Hilton ได้นำความเชื่อดังกล่าวไปแต่งเป็นนวนิยายเรื่อง Lost Horizon (1933) เล่าเรื่องของชาวตะวันตกลุ่มหนึ่งโดยสารเครื่องบินเล็กมายังบริเวณเทือกเขาหิมาลัย แต่แล้วได้เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตก พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากคนท้องถิ่นกลุ่มหนึ่ง พาเดินทางเข้าไปยังดินแดนลึกลับที่ไม่เคยติดต่อกับโลกภายนอก ที่นี่เป็นเหมือนดินแดนในฝัน เต็มไปด้วยภูมิทัศน์อันงดงามรายรอบด้วยภูเขาหิมะ ผู้คนต่างอยู่กันอย่างสันติสุข และปกครองดูแลโดยพระลามะระดับสูง

ชื่อของเมืองนั้นคือ แชงกรีลา (Shangri La) ที่ดันไปพ้องกับชื่อเมือง เซียงเกอลีลา (Xiang Ge Li La) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือสุดของมณฑลยูนนานในประเทศจีน ถิ่นที่อยู่ของชาวทิเบต ที่ตามชานเมืองยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้านดินทรงสี่เหลี่ยม ผู้คนยังแต่งกายพื้นเมือง เป็นที่ตั้งวัดทิเบตขนาดใหญ่ และยังเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาแบบทิเบตในพื้นที่อีกด้วย

ทั้งนี้ยังมีความเชื่อลึก ๆ ของชาวทิเบตว่า ชัมบาลา ที่แท้จริงนั้น ซ่อนเร้นอยู่ใจกลางหุบเขาลึก ด้วยสภาพภูมิประเทศอันตระการตาของแชงกรีล่า ร่วมด้วยกับการมีภูเขาหิมะอีกถึงสามแห่ง ชาวทิเบตจึงอนุมานว่าหากจะมีซัมบาลาที่ไหนสักแห่งบนโลกก็คงหนีไม่พ้นจากหุบเขาอันงดงามราวสรวงสวรรค์ ในแชงกรีล่าแห่งนี้ ที่อาจเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา และเมื่อ ชัมบาลา อยู่ใกล้เพียงเอื้อม แล้วทำไมเราจึงไม่ออกไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้ง ให้เป็นทั้งบุญตาและบุญใจ กับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและพลังศรัทธาของผู้คน ผ่านการเดินทางตลอด 7 วัน 6 คืน กับทริปเที่ยวจีนนั่งรถไฟEMUลาว-จีนเที่ยวเชียงรุ่ง(สิบสองปันนา) คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง และแชงกรีล่า กับ 789AsiaTravel

พิเศษ เยือนแชงกรีล่าช่วงฤดูหนาว กับความสวยงามของทะเลสาบ ทุ่งหญ้า น้ำตก ธารน้ำแข็ง และหุบเขาอันน่าประทับใจ หากมาในช่วงปลายเดือนเมษายน บนภูเขาหิมะมังกรหยกแห่งลี่เจียงจะยังมีหิมะปกคลุมเป็นสีขาวโพลนไปทั่วบนขุนเขาสูง( แต่ไม่มีหิมะตกโปรยปราย ซางมีข้อดี คืออากาศไม่หนาวเย็นเกินไป และยังมีหิมะสวย)

บรรยากาศที่มีหิมะสีหมอกขาวแผ่ปกคลุม ขุนเขาหิมะมังกรหยกแห่งลี่เจียง หิมะสีขาวแวววับระยับตา กลายเป็นภาพบรรยากาศชวนให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก สวยงามมาก

~*เค้าว่ากันว่า . . .

ไฮไลท์ของการมาแชงกรีล่า คือ การได้มาหมุนกงล้อมนตราสีทองขนาดยักษ์ ที่ต้องใช้แรงคนมากกว่า 20 คนร่วมแรงในการหมุนในแต่ละครั้ง  

กงล้อมนต์ตรา

ชาวทิเบตมีความเชื่อว่าการหมุนกงล้อหนึ่งรอบเท่ากับเป็นการสวดมนต์ได้ หลายร้อยหลายพันจบ ดังนั้นผู้ที่ทำการสวดมนต์และหมุนกงล้ออธิษฐานไปพร้อมๆกัน จะเป็นการช่วยเพิ่มบุญ และช่วยชำระบาป  อีกทั้งยังเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์โลกทั้งหลายอีกด้วย

กงล้ออธิษฐาน/กงล้อมนตรามีอยู่ด้วยกันหลายขนาดทั้งขนาดใหญ่ที่ต้องออกแรงหมุน หรือกงล้อเล็กๆ ที่สามารถถือไว้ในมือได้และใช้เชือกช่วยผ่อนแรงในการหมุน กงล้อบางอันจะถูกแขวนอยู่กลางอากาศหรือลอยอยู่ในน้ำซึ่งทำให้สามารถหมุนได้(คนสมัยใหม่นิยมแขวนไว้หน้ารถ)

เมื่อใช้มือหมุนกงล้อ 1 รอบ ก็เปรียบเสมือนว่าได้ท่องมนต์หลายร้อยบทและหลายพันครั้ง  

การได้หมุนกงล้อมนตรา/กงล้ออธิษฐานถือเป็นไฮไลน์ของการเดินทางมาแชงกรีล่า เมืองที่มีกงล้อมนตรา/กงล้ออธิษฐานใหญ่ที่สุดในโลก (12,400ล้านตัวอักษร)นั่นคือ ในกงล้อมนตรา/กงล้ออธิษฐานวัดต้าฝอก็มีมนตราทิเบตมากที่สุดในโลกด้วย

การหมุนกงล้อมนตรา/กงล้ออธิษฐานที่วัดทิเบตกุ้ยชาน หรือ วัดต้าฝอ 1 รอบ ก็เปรียบเสมือนว่าได้ท่องมนต์ 12,400ล้านตัวอักษร พร้อมๆกับการเปล่งเสียงสวดมนต์  “โอม มณี ปัทมา ฮุม” พร้อมอธิษฐานและขอพรไปในคราเดียวกันเลยก็ได้

บุญ วาสนา บารมีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องหมั่นสร้างเอง

แข่งเรือแข่งแพพอแข่งได้ แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันยาก” วาสนานั้น หมายถึงความดีงามที่ได้เคยทำสั่งสมไว้มานาน เคยพอกพูนมานานจนกลายเป็นบารมีที่สมบูรณ์เต็มที่ในเวลานี้

คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง “บังเอิญ” อยู่ที่ “บุญ” ที่เคยร่วมทำกันมา เมื่อมีวาสนาไม่ต้องเรียกร้อง ถึงเวลาก็มาเจอกัน

คนเราเกิดมาได้พบกันเพราะทำบุญร่วมกันไว้ และ เมื่อทำบุญร่วมกันอีกก็จะได้เจอกันในชาติหน้าและต่อๆ ไป…. แบบว่าบังเอิญด้วยชาตินี้เราได้ทำบุญร่วมกันมาเยอะ

จึงทำให้เราได้มาอยู่ร่วมกัน ได้ทำบุญร่วมกันอีก ดังที่คนโบราณท่านว่าไว้ “ทำบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมขัน” อะไรทำนองนี้

คณะเราจะได้ไปทำบุญร่วมชาติด้วยกัน ด้วยการร่วมแรงร่วมใจสามัคคี หมุนกงล้อมนตราทองคำ วัดต้าฝ่อ เมืองแชงกรีล่า ซึ่งเป็นกงล้อมนตรา /กงล้ออธิษฐานที่ใหญ่ที่สุดในโลก น้ำหนักมากถึง 60 ตัน มีจารึกบทสวดมนต์ถึง 12,400ล้านตัวอักษร

ซึ่งถือว่า เป็นการ“ทำบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมขัน” ประกอบกุศลกรรมด้วยมหากุศลจิต มหากุศลกรรมที่ยิ่งใหญ่มากร่วมกันครับ

พิเศษท่านที่จองเดินทางทริป แชงกรีล่า ทางทัวร์จะมอบแต่ละกงล้อเล็กๆ ประจำตัวก่อนการเดินทาง  ซึ่งท่านสามารถถือไว้ในมือ หรือแขวนไว้หน้ารถให้ท่านได้หมุน พร้อมๆกับการสวดมนต์  “โอม มณี ปัทมา ฮุม” แล้วอธิษฐานและขอพรไปพร้อมๆกัน หรือเปิดบทเพลงมนตราธิบตก่อนการออกเดินทางในแต่ละครั้ง (บทเพลงมนตราธิเบต ทัวร์เราจะส่งคำแนะนำบทเพลงมนตราไปให้ด้วย)

กงล้อมนตรา/กงล้ออธิษฐานขนาดเล็กๆ ไว้ให้คณะสายบุญ มี 2 สี คือ สีทอง กับสีเงิน ครับ

เลขที่ 3 ม. 5 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

โทร: 096-196-5169064-745-4629

อีเมล: rungruang5169@gmail.com

Copyright © 2022 หจก.789 รุ่งเรืองทัวร์. All rights reserved.