ทริปเดินทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงEMUลาว -จีน เวียงจันทน์ -ผู่เอ๋อร์ – คุนหมิง – ต้าลี่ – ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน วันที่ 11-15 เมษายน 2567

โปรแกรม ทริปกาฬสินธุ์ -ขอนแก่น- หนองคาย - เวียงจันทน์ - ผู่เอ๋อร์- คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง พิชิตเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืนวันที่ 11-15 เมษายน 2567

 

กำหนดการเดินทาง

อาหาร

ที่พัก4**

D1

จุดนัดหมาย สมเด็จ-เมืองกาฬสินธุ์-ขอนแก่น- หนองคาย-ด่านตม.หนองคาย-  รถไฟEMU เวียงจันทน์-ด่านบ่อเต็น-ด่านบ่อหาน -เดินทางต่อเนื่องไปผู่เอ๋อร์ เที่ยวผู่เอ๋อร์ นอนผู่เอ๋อร์

เช้า+เที่ยง+เย็น

YAZHIYUE HOTEL

D2

เที่ยวผู้เอ๋อร์ – รถไฟผู่เอ๋อร์ -คุนหมิง – เมืองฉู่ฉง –นอนต้าหลี่

เช้า+เที่ยง+เย็น

CANGHAIXUEYUE HOTEL 4*หรือเที่ยบเท่า

D3

 วัดเจ้าแม่กวนอิน-ผ่านชมเจดีย์สามองค์ เดินทางไปลี่เจียง
เข้าชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยกที่ยวชม ทะเลสาบกระจก หรือ ไป๋สุ่ยเหอ (Baishuihe River ) ทะเลสาบสีฟ้าเทอควอยซ์แห่งหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

บ่าย ชมการแสดง“ความประทับใจแห่งลี่เจียง”  ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) ถ้าหากขึ้นกระเช้าไม่ได้ ซื้อตั๋วไม่ได้ หรือบางวันลมแรงกระเช้าปิด ทางบริษัททัวร์  จะปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปกระเช้าทุ่งหย้ายูนซานผิงขึ้นไปถึงจุดความสูง3200เมตร
 สระมังกรดำ -เมืองเก่าลี่เจียง

เช้า+เที่ยง+เย็น

 FENG HUANG HEALTH HOTEL 4*

หรือเที่ยบเท่า

 D4

ลี่เจียงรถไฟความเร็วสูงกลับไปคุนหมิง –วัดหยวนทง – เมืองเก่ากวนตู้

เช้า+เที่ยง+เย็น

LONG WAY HOTEL4*

หรือเที่ยบเท่า

D5

จากคุนหมิงเดินทางไปเวียงจันทน์โดยรถไฟความเร็วสุงD887(08:08-16:45) เดินทางกลับกาฬสินธุ์

เช้า+เที่ยง

 

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

11 เมษายน 2566 : สมเด็จ – กาฬสินธุ์-ขอนแก่น - หนองคาย - เวียงจันทน์ - บ่อเตน- บ่อหาน - ผู่เอ๋อร์

01.00น. ออกเดินทาง จากอ.สมเด็จ -เมืองกาฬสินธุ์- เมืองขอนแก่น- ด่านตม.หนองคาย-ด่านตม.เวียงจันทน์
07.00น.นำท่านเดินทางถึงสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์
08.08 น.นั่งรถไฟEMUลาว-น ไปยังเมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา  โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชั่วโมงที่รถไฟจะแล่นผ่านเมืองวังเวียง เมืองหลวงพระบาง เมืองอุดมไซ เมืองนาเตย จนถึงเมืองบ่อเต็น สถานีสุดท้ายในประเทศ สปป.ลาวไปยังเมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา(ขบวนรถไฟล้านช้าง D888 ขบวนรถไฟระหว่างประเทศ นครหลวงเวียงจันทน์-คุนหมิง)โดยใช้เวลาเดินทางถึงด่านชายแดน ลาว-จีนประมาณ 4 ชั่วโมง
เช้า            รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ(มื้อที่ 1)ที่เมืองเวียงจันทน์

 รถไฟEMUลาว-จีน จะวิ่งผ่านเมืองวังเวียง เมืองหลวงพระบาง เมืองไซ เมืองนาเตย จนถึงเมืองบ่อเต็น สถานีสุดท้ายในประเทศ สปป.ลาว ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสองข้างทาง

จากนั้นนำคณะถึงด่านชายแดนระหว่างประเทศลาวกับประเทศจีน  เพื่อผ่านพิธีการออกนอกประเทศลาว และเข้าสู่ด่านบ่อหานประเทศจีน แล้วนำคณะเดินทางต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้าเมืองบ่อหาน
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 2) ที่เมืองบ่อหาน 

14.19 เดินทางต่อโดยรถไฟEMUขบวนD888(ขบวนเดิม) จากเมืองบ่อหานเดินทางต่อไปยังเมืองผู่เอ๋อร์
16.30 น. ถึงเมืองผู่เออร์เอ๋อร์ เยือนเมืองมรดกโลกรายการล่าสุด  เมืองแห่งป่าชาโบราณ เมืองที่รายล้อมไปด้วยหุบเขา ไร่ชา และกลิ่นชาผู่เอ่อร์อันหอมอบอวลไปทั้งเมือง นำท่านเดินทาง นำท่านเดินเที่ยวตลาดชา ตลาดผลไม้ และห้างสรรพสินค้า หยังกวนเย้เฉิน นำท่านไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าผู่เอ่อร์หรือซือเมาส์ ใหญ่ที่สุดในผู่เอ๋อร์

รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่3) พร้อมเสริฟชาผู่เอ๋อร์แท้ๆ ของเมืองผู่เอ๋อร์

หลังจากนั้นนำท่านเช็คอินที่โรงแรม Yazhiyue Hotel เมืองผู่เอ๋อร์

12 เมษายน 2566 : เยือนเมืองผู่เอ๋อร์ เมืองมรดกโลกรายการล่าสุด เมืองแห่งป่าชาโบราณ เมืองที่รายล้อมไปด้วยหุบเขา ไร่ชา และกลิ่นชาผู่เอ๋อร์อันหอมอบอวลไปทั้งเมือง และเดินทางนั่งรถไฟEMUไปเมืองคุนหมิง แล้วต่อไปเมืองต้าหลี่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 4)

เที่ยวชมเมืองมรดกโลกรายการล่าสุด  เมืองแห่งป่าชาโบราณ เมืองที่รายล้อมไปด้วยหุบเขา ไร่ชา และกลิ่นชาผู่เอ่อร์อันหอมอบอวลไปทั้งเมือง

 จังหวัดผู่เอ่อร์ ประกอบไปด้วยประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มากึง 36 กลุ่มชาติพันธุ์ มีประชากรกลุ่มชาติมากถึง  1,440,000 คน คิดเป็นสัดส่วน 61% ของประชากรทั้งหมด กลุ่มชาติพันธุ์ที่ปักหลักตั้งถิ่นฐานเป็นเวลายาวนานในเขตนี้มี 14  กลุ่มชาติพันธุ์ ที่สำคัญได้แก่ ชนเผ่าฮาหนี อี๋ ไต ลาฮู ว้า ปู้หล่าง เย้า เป็นต้น ท่ามกลางความแตกต่างของขนบประเพณีชนเผ่า นั้นล้อมรอบด้วยบรรยากาศโรแมนติกและความงามแห่งธรรมชาติ ถือเป็นลักษณะเด่นพิเศษของเมืองผู่เอ่อร์แห่งนี้  นักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังจะได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองผู่เอ่อร์ที่ถูกรายล้อมไปด้วยหุบเขา ไร่ชา และกลิ่นชาผู่เอ่อร์อันหอมอบอวลไปทั้งเมือง นอกจากการชิมชาและชื่นชมในวิถีวัฒนธรรมแห่งเมืองผู่เออร์แล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ กิจกรรมสนุกสนาน และความน่าสนใจทางด้านประวัติศาสตร์อีกด้วย ใครอยากสัมผัสกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ต้องเดินทางมาเยือนผู่เอ๋อร์ เขตจังหวัดผู่เอ๋อร์ดินแดนแห่งป่าเขา และสายน้ำแห่งนี้ ยังเป็นเมืองชายแดน ติดกับ 3 ประเทศ คือ รัฐฉาน ประเทศเมียนม่า แขวงพงสาลี สปป.ลาว และจังหวัดเดียนเบียน ประเทศเวียดนาม 

เมืองผู่เอ๋อร์ (Pu’er City) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกเมืองหนึ่งของมณฑลยูนนาน โดยเฉพาะในเรื่องของแหล่งผลิตชาผู่เอ๋อร์ (Pu-erh tea) และได้รับการ ขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งใบชาจีน แหล่งใบชาโลก” เป็นแหล่งปลูกต้นชาและกำเนิดวัฒนธรรมใบชาที่ขึ้นชื่อของโลก ทั้งเป็นบ้านเกิดของชาผู่เอ๋อร์

โดยในปี 2003 สมาคมแลกเปลี่ยนใบชาของจีนตั้งชื่อให้อย่างเป็นทางการว่า “เมืองแห่งใบชาจีน” เมืองนี้เป็นต้นกำเนิดของ “ถนนโบราณชาม้า” เพราะเป็น เส้นทาง โบราณที่ใช้ในการขนส่งใบชาด้วยม้า ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,800 ปี เกิดเป็นวัฒนธรรมชาผูเอ่อร์ที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่  ล่าสุดเมืองผู่เอ๋อร์ ได้กลายเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งยูเนสโกลำดับที่ 57 ของจีน รายการล่าสุดและแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมชาแห่งแรกของโลก

นำท่านไปชมแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางชาม้าโบราณ จุดแรกเราเข้าไปข้างในแล้วเราต้องนั่งรถกอล์ฟขึ้นไปข้างบนก่อน ขึ้นไปถึงข้างบนแล้วจะมีการแสดงการใช้เป็ดจับปลา จากนั้นไปเราจะนั่งกระเช้าชมวิวไร่ชาผสมกับป่าไม้ที่วิวสวยงาม นั่งกระเช้าชมวิวใช้เวลาซักประมาณ 20 นาทีถึง 30 นาที เสร็จแล้วลงจากกระเช้าเราต้องเดินทางตามเส้นทางช้าม้าโบราณ ประมาณ2กิโลเมตร อาจจะต้องใช้เวลา 30 นาทีถึง 40 นาที ระหว่างเดินทางลงมาจากเส้นทางชาม้าโบราณก็จะมีพิพิธภัณฑ์เส้นทางชาม้าโบราณให้เราเข้าไปชม ลงมาถึงข้างล่างก็จะมีสวนป่าดอกไม้ที่สวยงามให้เราถ่ายรูป (หรือจะนั่งกระเช้ากลับก็ได้) สุดท้ายก็จะมีรถกอล์ฟส่งเราออกมาเส้นทางชาม้าโบราณ


12:00น.รับประทานอาหารกลางวันในเมืองโบราณ พร้อมเสริฟน้ำชาผู่เอ๋อร์แท้ๆดั้งเดิม (มื้อที่ 5)

นำท่านไปขึ้นรถไฟฟ้า ผู่เอ๋อร์-คุนหมิง โดยรถไฟขวน C9514 เวลา14.04น.-16:45น. 

เดินทางต่อไปเมืองเมืองต้าหลี่ นำพาคณะนั่งรถบัสเดินทางมุ่งหน้าสู่ ต้าหลี่ แวะเมืองฉูฉง

เวลา 19:00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 6)ที่ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

วันที่ 13 เมษายน 2567 ; ชมวัดเจ้าแม่กวนอิมแบกหิน อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยกที่ราบสูง(รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ)-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน -ชมการแสดงความประทับใจแห่งลี่เจียง-สระมังกรดำ-เมืองเก่าลี่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 7)

นำพาคณะเที่ยวชมวัดเจ้าแม่กวนอิมแบกหิน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองต้าหลี่เป็นวัดที่ชาวต้าหลี่ ให้ท่านได้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกับเจ้าแม่กวนอิน หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองลี่เจียง ผ่านชมเจดีย์ สามองค์ (ชมด้านนอกเนื่องจากไม่มีเวลา)

ถึงเมืองต้าหลี่นำพาคณะเดินทางเที่ยวชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก นำท่านสัมผัสความมหัศจรรย์ของความงามตามธรรมชาติ ณ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน  กับความขาวโพลนของหิมะสีขาวบริสุทธิ์ที่บนยอดเขาที่ทอดยาวไกลสุดลูกหูลูกตา และบ่อน้ำสีฟ้าใสสะดุดตา

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (The Valley Of Blue Moon) หุบเขามหัศจรรย์ในภูเขาหิมะมังกรหยก  ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในมณฑลยูนนานของจีน

น้ำในทะเลสาบแห่งนี้มาจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะไหลมารวมกันบริเวณนี้ ทำให้น้ำบริเวณนี้เป็นสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ ซึ่งน้ำในทะเลสาบจะมีความเย็นเฉียบตลอดทั้งปี แม้กระทั่งในช่วงหน้าร้อน ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิความเย็นในน้ำที่นี่เลยแม้แต่น้อย ระยะทางความยาวของทะเลสาบแห่งนี้ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร

การมาเที่ยวชมที่นี่สามารถเดินชมตลอดระยะทางได้เลย หรือจะเลือกขึ้นรถแบตเตอรี่ ที่คอยบริการนักท่องเที่ยวโดยจะรับจากจุดหนึ่ง ไปส่งอีกจุดหนึ่ง เป็นไฮไลท์ในการเก็บภาพ

เที่ยวชม ทะเลสาบกระจก หรือ ไป๋สุ่ยเหอ (Baishuihe River ) ทะเลสาบสีฟ้าเทอควอยซ์แห่งหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ทะเลสาบสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ ที่ได้รับฉายาว่าจิ่วจ้ายโกวน้อย มีฉากหลังสุดอลังการ คือภูเขาหิมะมังกรหยก

เวลา 12.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 8)  ที่ภัตตาคารหรือร้านอาหารในเขตอุทยาน
เวลา 13.00 น. นำพาคณะเข้าทรงการแสดงของชนเผ่านาสี่ และเผ่าโมซัว ซึ่งเป็นบทแสดงของ จาง อี้ โหมว โดย ใช้ตัวละครการแสดง กว่า 600 ชีวิต เป็นบทแสดงที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชนเผ่านาซี และเผ่าโมซัว  มีภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นฉากหลัง บทแสดงดังกล่าวก็ได้ นำไปแสดงในงานเปิดกีฬาโอลิมปิกคราวนั้นที่จีนได้เป็นเจ้าภาพอีกด้วย.

เวลา 14.30 น. นำพาคณะเดินทางนั่งกระเช้าอุทยานเที่ยวชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก ท่านจะได้นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นบนภูเขาที่มีความสูง 4,000 กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นภูเขาที่สูงที่สุดของเมืองลี่เจียง และ งดงามที่สุดข้างบนจะมีหิมะตก พร้อมกับซึมซับกับบรรยากาศอันหนาวเหน็บ ให้อิสระถ้าได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก.

เวลา 16:30น. นำพาคณะเดินทางเที่ยว ชมสระมังกรดำ หรือที่ชาวจีนเรียกว่าเฮยหลงถัน ที่มีความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง นอกจากความร่มรื่นของเหล่าต้นไม้ ความงดงามของสถาปัตยกรรมโบราณแบบฮั่น ทิเบตและเผ่าน่าซีแล้ว ภายในสวนยู่ฉวนยังมีสระมังกรดำที่เป็นไฮไลท์ของสวนแห่งนี้ โดยน้ำในสระมังกรดำมีความใสมาก ใสจนสามารถมองเห็นไปถึงพื้นใต้น้ำได้ โดยน้ำนี้ไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก บรรยากาศที่นี่เงียบสงบ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นภูเขาหิมะมังกรหยกได้จากที่นี่ด้วย

ให้อิสระถ้าได้ถ่ายรูปสระมังกรดำก็เป็นสถานที่อีกแห่งที่มีความสำคัญ ของเมืองลี่เจียงเชื่อกันว่ามีมังกร ปกปักษ์ รักษาสระน้ำ แห่งนี้ให้บ้านเมืองร่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุข.

นำพาคณะ เที่ยวชมเมืองเก่าลี่เจียงซึ่งเป็นเมืองเก่าที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมบ้านเรือนของคนลี่เจียง

ไว้เป็นอย่างดีให้อิสระท่านได้ถ่ายรูปเที่ยวชมตัวเมืองลี่เจียง เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว

ที่สวยที่สุดในมณฑลยูนนาน

‘ลี่เจียง’ (Lijiang) มนตราแห่งเวนิสตะวันออก

ด้วยสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นอันมีเอกลักษณ์ “ลี่เจียง” (Lijiang) เขตการปกครองทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1997 จากองค์การยูเนสโก พื้นที่แห่งนี้มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานหลายร้อยปี และเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผ่าหน่าซี (Naxi) ที่อพยพมาจากทิเบต

ลี่เจียง ประกอบด้วยส่วนที่เป็นเขตเมืองและเขตชนบท มีย่านเมืองเก่าลี่เจียงที่มีชื่อเสียงมาก มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า เมืองเก่าต้าเหยียน (Dayan Old Town) ซึ่งถือเป็นไฮไลต์ของลี่เจียงเลยก็ว่าได้ เพียงก้าวเท้าผ่านประตูทางเข้าเมืองเก่าต้าเหยียนก็เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกอีกใบหนึ่ง คล้ายย้อนเวลากลับไปในอดีต เพราะที่นี่ยังคงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างเข้มแข็งเคียงคู่กับการอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนรูปทรงโบราณ โอบล้อมด้วยธรรมชาติงดงามตระการตา จนทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกเหมือนต้องมนต์สะกดกับภาพความงดงามของมรดกโลกล้ำค่าแห่งนี้

ถนนภายในเมืองเก่าต้าเหยียนปูด้วยหินเรียบลื่นก้อนใหญ่ สองข้างทางเรียงรายด้วยบ้านแบบโบราณอันเลื่องลือ ขนานไปกับลำธารเล็กๆ ที่ละลายไหลมาจากหิมะบนเทือกเขามังกรหยก มีต้นหลิวเป็นทิวแถวพลิ้วไหวตามสายลม ชวนให้รู้สึกรื่นรมย์ตลอดเส้นทาง บ้านเรือนแต่ละหลังมีสะพานไม้เล็กๆ ทอดตัวข้ามจากถนนเส้นกลาง ว่ากันว่าเมืองนี้มีสะพานหลากรูปแบบกว่า300 สะพาน จึงไม่น่าแปลกใจถ้าจะถูกเรียกขาน ว่า ‘เวนิสแห่งตะวันออกมา
เวลา 18.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 9)ที่ภัตตาคารหรือร้านอาหารหลังจากนั้น นำพาคณะเช็คอิน เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย. พักเมืองลี่เจียง

14 เมษายน 2567: ลี่เจียง นั่งรถไฟกลับมาคุนหมิง – วัดหยวนทง- เมืองโบราณกวนตู้ (เมืองคุนหมิง)

เวลา 06.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่10)ที่ห้องอาหารโรงแรม.

เวลา 08.00น.  เดินทางโดยรถไฟฟ้าด่วนจากลี่เจียง มาคุนหมิง

เวลา 12.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่11 )ที่ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

เวลา 13.00 น. หลังจากนั้นเดินทางเที่ยวชมวัดหยวนทง

วัดหยวนทง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียง เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสร้างวัดแห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตากว่าวัดอื่นๆในจีน เพราะปกติแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา มีแต่วัดหยวนทงที่สร้างแปลกที่สุดในจีนคือสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรง แต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน ดังนั้นคำว่า “หยวนทง” จึงเป็นชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์ของเจ้าแม่กวนอิม

นำพาคณะเที่ยวชมเมืองโบราณกวนตู้ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีอายุเก่าแก่ถึง 500 กว่าปีเมืองโบราณกวนตู้  ตั้งอยู่เมืองคุณหมิง ประเทศจีน เป็นเมืองบรรยากาศแบบโบราณที่ตั้งใจสร้างขึ้นมา เพื่อสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงสมัยก่อน ที่มีหลากหลายชาติพันธุ์แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน โดยอนุรักษ์สถาปัตยกรรมร้านค้าแบบจีน เมืองโบราณมีขนาดไม่ใหญ่และไม่เล็ก มีเส้นทางให้เดินชมระยะทางประมาณ  2 กิโลเมตร ตลอดทางมีร้านขายของที่ระลึกมากมาย อาหารการกินก็มีให้เลือกชิมได้ตลอดทาง ให้ท่านอิสระเที่ยวชมเมืองชิมอาหารซื้อข้าวของอีก นอกจากนี้ยังมีเจดีย์แบบธิเบต และส่วนบริเวณด้านหลังของเมืองโบราณนั้น ก็ยังเป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบตอีกด้วย

เวลา 18.30 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 12)ที่ภัตตาคาร เป็นอาหารมื้อพิเศษ  มนูสุกี้เห็ดสมุนไพรที่คุนหมิง  แน่นอนว่าใครที่ไปกับทัวร์เราจะต้องได้กินเมนูนี้ สุกี้เห็ดจะมีเห็ดหลักๆ 8-10 ชนิด ซึ่งสภาพทางภูมิศาสตร์ของเมืองคุนหมิงนั้นมีเห็ดมากมาย จึงทำให้สุกี้เห็ดกลายเป็นเมนูยอดนิยม

หลังจากนั้น เข้าโรงแรมที่พัก นอนคุนหมิง (ด้านหลังโรงแรม มีถนนคนเดิน สามารถเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกได้ สองข้างทางคึกคักมาก)

15 เมษายน 2567 ; เดินทางกลับจากคุุนหมิง นั่งรถไฟกลับจากคุนหมิง- เวียงจันทน์ – หนองคาย- ขอนแก่น - กาฬสินธุ์

เวลา 05.20 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 13) ที่ห้องอาหารโรงแรม

เวลา 06.00 น. นำพาคณะไปที่สถานีรถไฟคุนหมิงหลังจากนั้นนำพาคณะเช็คอินนั่งรถไฟเดินทาง คุนหมิง-เวียงจันทร์ D887(08:08-16:45น.)  ถึงด่านบ่อหานแล้วนำพาคณะทำเรื่องเอกสารตรวจคนเข้าเมืองหลังจากนั้นนำพาคณะนั่งรถไฟจากด่านบ่อเต็นฝั่งสปป.ลาว เดินทางมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์.

เวลา 12.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 14). (อาหารมื้อกลางวันบนรถไฟ)

เวลา 17.38 น. คณะทัวร์เดินทางถึงนครหลวง เวียงจันทน์หลังจากนั้นนำพาคณะนั่งรถ ไปที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพหนองคาย

เวลา 18.00 น.รถตู้นำส่งท่านเดินทางกลับอุดร ขอนแก่น และกาฬสินธุ์  เดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ


                                                                                                                                                                                                                                      “””””””””””””””””””””””””””””””””                              

การให้บริการ

1.ราคาให้บริการ  26,989 – ค่าทิป ไกด์ลาว ไกด์จีน และคนขับ รวม คนละ 600-/ท่าน

2.ราคาที่เสนอรวม ค่าอาหาร200-250บาท/คน/มื้อ อาหารพิเศษ 3มิ้อ (อาหารไทลื้อ สุกี้ปลาแซลม่อน  สุกี้เห็ด)    

3, ราคาให้บริการรวมค่ารถทัวร์  โรงแรม ค่าบัตรเข้าชม น้ำเปล่าวันละขวด ไกค์พูดไทย  ค่าประกันในไทย/ จีน  รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป(หากยังไม่ยกเลิกวีซ่าเข้าจีน)

รวมค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง 4 เที่ยว 

  1. ลงร้านช้อปปิ้ง 1ที่ (หากมีเวลา)

4.ราคาที่เสนอ -ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า และ อื่น ๆ

หมายเหตุ:

  1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง การสลับสับเปลี่ยนตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และ โอกาส โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นหลัก
  2. ราคาไม่รวมค่าทิปไกด์ และ คนขับรถที่ประเทศจีน ค่าทิปไกด์ลาวและหัวหน้าทัวร์คนไทย รวม 600 บาท/ท่าน
  3. ราคานี้ไม่รวมอาหาร และ เครื่องดื่ม ที่ลูกค้าสั่งนอกเหนือจากรายการ เช่น เบียร์, เหล้า และ อื่นๆ ที่ไม่ได้รวมในรายการ
    ค่าบริการ รวมอาหารทั้งหมด 14 มื้อ

 

# เงื่อนไขในการยกเลิก:

ลูกค้าต้องยกเลิกก่อนวันออกเดินทางอย่างน้อย 25 วันขึ้นไปโดยจะไม่ต้องเสียค่าปรับ หากเลิกภายใน 10 วันก่อนออกเดิน ทางทางบริษัทเราจะได้เก็บค่าปรับ50% ถ้าหากยกเลิกภายใน 7 วันก่อนวันออกเดินทางลูกค้าจะต้องถูกบริษัทปรับค่าบริการทั้งหมด 100%

# เงื่อนไข และ ความรับผิดชอบ:

บริษัทของพวกเราเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวภายใน และ ต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทเช่น : การหยุดงาน, การเปลี่ยนแปลงกำหนดวันในเวลาเดินทางรถไฟฟ้า เนื่องจากภัยธรรมชาติสภาพอากาศรวมทั้งเทคนิคของการเดินรถไฟฟ้า หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง และ ทางอ้อม เช่น: การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่างๆ…
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธการเข้า และ ออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจอันเนื่องมาจากสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรืออาจถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ.

หวังว่าทางลูกทัวร์จะได้ให้การร่วมมือพร้อมกับเที่ยวให้สนุกกับบริษัทของพวกเราดั่งคำขวัญของบริษัทกล่าวไว้ว่า “เที่ยวตามใจมัก แสนถูกสุดคุ้ม บริการดีได้คุณภาพ”.

ขอบคุณทุกท่าน

บริหารงานทัวร์โดย อ.สุเทพ ไชยขันธุ์  โทร. 096-196-5169 / 081-747-8951 ; Line ID  789rr8951

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 51/00963

เลขที่ 3 ม. 5 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

โทร: 096-196-5169064-745-4629

อีเมล: rungruang5169@gmail.com

Copyright © 2022 หจก.789 รุ่งเรืองทัวร์. All rights reserved.